Overføring til barnevernet og konfliktråd

Når straffeskyld anses bevist, kan påtalemyndigheten etter straffeprosessloven § 71a beslutte at saken skal overføres til megling i konfliktrådet, dersom den egner seg for det. Både fornærmede og siktede må samtykke i at saken overføres til konfliktrådet.

Dersom noen som ikke er fylt 15 år, har begått en ellers straffbar handling, kan påtalemyndigheten etter straffeprosessloven § 71b beslutte at saken skal overføres til barneverntjenesten. Barneverntjenesten skal underrette påtalemyndigheten om hvorvidt den treffer vedtak i saken eller ikke.