Naturalutlegg

Du har i skiftet krav på å fysisk overta det du i det vesentlige eier (utlodning). Selv om man overtar en ting, skal verdien likevel likedeles, hvis det ikke foreligger særeie eller er grunnlag for å skjevdele verdien. Utlodningsreglene sier derfor ikke noe om fordelingen av verdiene, men sier noe om hvem som har rett til fysisk å sitte igjen med en gjenstand og eiendomsretten til gjenstanden etter skiftet.

Man kan naturligvis avtale privat hvem som skal sitte igjen med en ting. At tingen tilhører den ene ektefelle er ikke til hinder for at man avtaler som del av et oppgjør at den andre skal overta en ting som tilhører den ene.

Hvis man ikke er enige om hvem som skal overta og sitte igjen med en eiendom, løsøre eller andre formuesgjenstander, må retten til å overta formuesgjenstanden mellom ektefeller avgjøres etter reglene om naturalutlegg etter ekteskapsloven §§ 66, 67 og 74. Ekteskapsloven § 66 gjelder retten til å overta egne eiendeler, når ektefellen fullt ut eller for det vesentlige eier formuesgjenstanden som sitt eneeie.

Ekteskapsloven §§ 67 og 74 gjelder retten til å overta fast eiendom, innbo og andre eiendeler som helt eller delvis tilhører den andre ektefellen. Av den grunn kreves det derfor ”særlige grunner” etter ekteskapsloven §§ 67. Ekteskapsloven § 74 er en spesialregel, når eiendelen i tillegg er den andre ektefelles særeie, og vilkåret er der ”sterke grunner”. I tillegg vil man få rett til å sitte igjen med personlige gjenstander (familiebilder, gjenstander til personlig bruk mv.) som tas ut forlodds etter ekteskapsloven § 61.

Ved deling av større gjenstander som felles bolig, vil boligen utgjøre den største delen av formuen. Den som får sitte igjen med boligen, må da normalt betale en utløsningssum for å kunne overta boligen/gjenstanden, hvis ikke øvrige midler som skal deles overstiger boligens verdi. Er boligen derimot særeie eller kan skjevdeles, så går den ikke inn i delingsgrunnlaget, og du slipper da naturligvis å betale noen utløsningssum, såfremt det ikke er grunnlag for vederlagskrav eller å nekte skjevdeling. Hvis verdien av de eiendeler en ektefelle overtar, overstiger den lodd ektefellen har krav på, skal han eller hun betale den andre ektefellen det overskytende, jf. ekteskapsloven § 70 første ledd.

Selv om ingen av ektefellene har krav på naturalutlegg, vil det ikke oppstå særlige problemer hvis partene er enige om at de også i fremtiden skal eie eiendelen sammen, at den ene skal overta eiendelen alene eller at eiendelen skal selges. Ektefellene vil da fortsette som sameiere i for eksempel en hytte, og ektefellene vil da som ledd i skiftet ha klarlagt hver ektefelles sameieandel.