Formkrav

Dersom ektefellene skal gi hverandre større gaver, eller endre formuesordningen seg i mellom fra hovedregelen om likedeling, vil slike disposisjoner kun være gyldige ved såkalt ektepakt. Hvilke formuesordninger som kan avtales og begrensninger som finnes, er angitt i ekteskapsloven kap. 9, og er beskrevet i forhold til særeie ovenfor under ”Likedeling, særeie og felleseie”.

Det er formkrav knyttet til opprettelsen av ektepakt i form av skriftlighet mv.; blant annet må to vitner være til stede samtidig med begge parter og skriftlig bekrefte at partene har disponert som i avtalen og underskrevet. Vilkårene for å opprette en gyldig ektepakt er i stor grad likt med å skrive et testament, og er nærmere angitt i ekteskapsloven § 54:

Ӥ 54. Formene for ektepakt.

Ektepakt må inngås skriftlig. Ektefellene må samtidig i nærvær av to vitner som begge ektefeller har godtatt, og som er til stede sammen og vet at det er en ektepakt som skal inngås, underskrive ektepakten eller vedkjenne seg sin tidligere underskrift. Også vitnene skal underskrive ektepakten mens ektefellene er til stede. Dersom ektepakten bare er til fordel for den ene ektefellen, er den gyldig selv om denne ektefellen ikke har medvirket ved inngåelsen av ektepakten. Kreves det for en umyndig ektefelle samtykke av vergen, eller for en myndig ektefelle samtykke av hjelpeverge, må dette samtykket gis på samme måte.

Vitnene må være myndige og ved full sans og samling.

En ektepakt som oppfyller kravene i bestemmelsen her, er bindende for ektefellene selv og deres arvinger”.

En gyldig ektepakt vil automatisk bli bindende innad mellom partene, også uten tinglysing. Imidlertid dersom ektepakten også skal få virkning utad overfor kreditorer og andre, f.eks ved gaver mellom ektefeller som krever ektepakt etter ekteskapsloven § 50, så må den tinglyses for å få rettsvern utad overfor tredjemann som kreditorer osv.

Ӥ 55. Tinglysing.

For at ektepakten skal få rettsvern mot ektefellenes kreditorer, må den tinglyses i Ektepaktregisteret ved Registerenheten i Brønnøysund.

En ektepakt som overdrar fast eiendom fra den ene ektefellen til den andre, må dessuten tinglyses hos registerføreren for tinglysing i fast eiendom etter de alminnelige regler.

Tilsvarende gjelder for andre eiendeler hvor overdragelse trenger tinglysing eller registrering for å få rettsvern”.