Prosessfullmektig mv.

Ved saker for domstolene kan advokater og visse andre under nærmere vilkår opptre som prosessfullmektig, og vedkommende har da prosessfullmakt, hvilket gir adgang til å foreta prosesshandlinger på vegne av parten. Advokaten blir prosessfullmektig gjennom å melde seg som prosessfullmektig.

Prosessfullmakten er regulert i tvisteloven kap. 3.

«§ 3—1. Rett til å bruke prosessfullmektig

(1) En part kan la seg representere av en prosessfullmektig.

(2) En part kan bare ha én prosessfullmektig om gangen. Retten kan tillate at en part har mer enn én prosessfullmektig når det foreligger særlige grunner. Er det mer enn én prosessfullmektig til stede i rettsmøtet, skal det på forhånd gjøres klart for retten og motparten hvem som til enhver tid har rett til å utføre prosesshandlinger på vegne av parten.

(3) Hvor denne lov bruker uttrykket part, vil regelen gjelde tilsvarende for prosessfullmektigen når det ikke er særskilt bestemt eller følger av sammenhengen at den aktuelle prosessuelle rettigheten eller plikten påligger parten personlig».

Det avgjørende med prosessfullmakten er at prosessfullmektigen kan foreta alle prosesshandlinger på vegne av sin part, og begrensninger i prosessfullmakten er uten virkning i forhold til retten og motparten, jf. tvisteloven § 3-4 første ledd. Det betyr at prosessfullmektiges feil blir identifisert med parten, slik at det vil gå utover parten dersom prosessfullmektig ikke foretar nødvendige prosesshandlinger.

Hvem som kan være prosessfullmektig er regulert i tvisteloven § 3-2:

”§ 3-3. Hvem som kan være prosessfullmektig

(1) Advokater kan være prosessfullmektig i saker som behandles etter denne lov. Ved muntlig forhandling for Høyesterett kan likevel bare brukes en advokat med rett til å føre saker for Høyesterett.

(2) En autorisert advokatfullmektig kan opptre som advokat etter denne lov når ikke annet følger av domstolloven § 223 første ledd.

(3) En av partens nærmeste kan være prosessfullmektig, unntatt for Høyesterett eller når retten tilbakeviser vedkommende som uskikket. Har tvisten tilknytning til næringsvirksomhet, gjelder det samme for ansatte og andre personer knyttet til denne delen av virksomheten.

(4) Retten kan tillate at en annen skikket myndig person opptrer som prosessfullmektig. Personer som driver ervervsmessig eller stadig rettshjelpvirksomhet, kan bare være prosessfullmektig hvis de oppfyller vilkårene i domstolloven § 218.

(5) Utenlandsk advokat kan være prosessfullmektig når retten etter sakens art og forholdene ellers finner det ubetenkelig.

(6) Kongen fastsetter ved forskrift i hvilken utstrekning og på hvilke vilkår advokater hjemmehørende i andre EØS-stater har rett til å opptre som prosessfullmektig”.