Partsrepresentanter

Partrepresentant eller stedforetreder kan opptre i stedet for parten for personer som ikke er prosessdyktige, og for upersonlige rettssubjekter. Stedfortrederen vil da ivareta alle partens rettigheter og plikter i rettssaken. En part kan bare ha én stedfortreder om gangen, jf. tvisteloven § 2-3.

Ӥ 2-3. Stedfortreder

(1) For personer som ikke er prosessdyktige, og for upersonlige rettssubjekter, ivaretar stedfortrederen alle partens rettigheter og plikter i rettssaken. En part kan bare ha én stedfortreder om gangen.

(2) For myndige personer som mangler prosessdyktighet etter § 2-2 fjerde ledd, er hjelpevergen stedfortreder”.

Bestemmelsen om stedfortreder får størst praktisk betydning når Stat og kommune og andre juridiske personer som selskap og aksjeselskap saksøkes. Hvem som kan være stedfortreder for upersonlige rettssubjekter reguleres av tvisteloven § 2-5:

Ӥ 2-5. Stedfortreder for upersonlige rettssubjekter

(1) For upersonlige rettssubjekter er stedfortrederen den person som kan motta forkynnelser på vegne av rettssubjektet, jf. domstolloven § 191. Er dette flere enn én person, velger styret hvem som skal være stedfortreder.

(2) Stedfortrederen kan delegere adgangen til å opptre som stedfortreder til en annen person som er tilsatt i rettssubjektet eller tilknyttet den delen av virksomheten som søksmålet gjelder. Slik delegering kan gjøres for én enkelt sak eller for bestemte sakstyper og må skje skriftlig. Delegeringen kan ikke begrense de rettigheter stedfortrederen skal ha etter § 2-3 første ledd”.

Stedfortrederen vil være den person som kan motta forkynnelser på vegne av rettssubjektet etter domstolloven § 191, som har følgende ordlyd:

”§ 191. For staten er det statsministeren eller vedkommende departementschef, som tar imot forkyndelser og meddelelser; for en fylkeskommune er det fylkesordføreren; for andre kommuner er det ordføreren.

For offentlige indretninger og for stiftelser, sparebanker, foreninger, selskaper, samvirkeforetak, statsforetak eller boer mottages forkyndelser og meddelelser av den, som styrer deres anliggender eller, hvis de styres av flere i forening, av styrets formand. Er der ingen formand, kan de rettes til ethvert medlem av styret.

Disse bestemmelser gjælder ikke, hvis andet er bestemt ved lov”.

I selskapsforhold følger det selskapsloven § 2-21 og aksjeselskapsloven § 6-30 at henholdsvis daglig leder og styrets leder må representere selskapet utad i et søksmål. Hvis noen annen enn daglig leder eller styrets leder skal representere selskapet, må vedkommende ha fått delegert kompetansen etter tvisteloven § 2-5 annet ledd, og fullmektigen må være ”tilsatt i rettssubjektet eller tilknyttet den delen av virksomheten som søksmålet gjelder”. Retten kan kreve at det fremlegges fullmakt eller styrebeslutning som dokumentasjon på delegasjonen.

For barn vil foreldre kunne opptre som stedfortreder, jf. tvisteloven § 2-4:

Ӥ 2-4. Stedfortreder for umyndige

(1) For umyndige er vergen stedfortreder. Er den umyndiges foreldre verge i fellesskap, får vergemålsloven § 4 anvendelse.

(2) En mindreårig over 15 år skal varsles til rettsmøtene. Retten skal opplyse om at den mindreårige har rett, men ikke plikt, til å være til stede i rettsmøtet. Den mindreårige skal meddeles prosesskriv samtidig med vergen, hvis ikke den mindreårige selv har erklært at det er unødvendig. For mindreåriges rett til innsyn i dokumenter gjelder § 14-1 første ledd.

(3) Gjelder søksmålet midler som forvaltes av overformynderiet, skal stevningen forkynnes for overformynderiet. Overformynderiet har rett til å tre inn i saken. Overformynderiets prosesshandlinger kommer den umyndige til gode selv om de strider mot den umyndiges egne prosesshandlinger”.