Enkle gjeldsbrev vs. omsetningsgjeldsbrev

Ved overdragelse av enkle gjeldsbrev får mottakeren ikke bedre rett overfor debitor enn avgiveren hadde som kreditor etter det underliggende rettsforhold, jf. gjeldsbrevloven § 25 og § 1. Det klare utgangspunkt ved overdragelse av enkle gjeldsbrev er at mottakeren ikke får bedre rettigheter overfor debitor enn avgiveren hadde som kreditor, jf. gjeldsbrevloven § 25. Det underliggende rettsforhold vil således alltid legge begrensninger i mottakers rett etter gjeldsbrevet. Er gjelden betalt, eller ha kreditor inngått en annen avtale om betalingstidspunktet, vil ikke ny mottaker ha annet valg enn å måtte respektere det underliggende rettsforhold. Debitor kan overfor erververen gjøre gjeldende de samme innsigelser fra det underliggende rettsforhold som han kunne benytte overfor avhenderen, herunder også motregningsinnsigelse etter gjeldsbrevloven § 26.

Ved såkalte omsetningsgjeldsbrev eller negotiable gjeldsbrev, kan imidlertid en mottaker som er i god tro i forhold til det underliggende rettsforhold ekstingvere debitors innsigelser mot gjeldsbrevet basert på det underliggende rettsforhold etter nærmere vilkår. Videre kan en cesjonar som får tiltransportert et omsetningsgjeldsbrev fra en cedent også ekstingvere en tredjemanns rett til omsetningsgjeldsbrevet, dersom samme gjeldsbrevet er tiltransportert flere. Ved omsetningsgjeldsbrev følger dermed av gjeldsbrevloven §§ 14 og 15 den motsatte hovedregel, om at det underliggende rettsforhold ikke hindrer at ervereren vinner rett til gjeldsbrevet, med mindre erververen var i ond tro og kjente til innsigelsene fra det underliggende rettsforhold eller transporten.

Skyldnerens (debitor cessus) innsigelser mot omsetningsgjeldsbrev basert på det underliggende rettsforhold er her regulert av gjeldsbrevloven § 15, mens gjeldsbrevloven § 14 angir cedentens rettigheter (eier av gjeldsbrevet etter opprinnelig utstedelse eller etter transport) i forhold til en cesjonar (mottaker av transport) som blir tiltransportert et omsetningsgjeldsbrev. Gjeldsbrevloven § 15 angir her konkret at kreditor for omsetningsgjeldsbrev ikke kan høres med innsigelser om ugyldighet, mislighold eller innfrielse, slik man kan for enkle gjeldsbrev, med mindre mottakeren av transporten kjente til innsigelsene. Etter gjeldsbrevloven § 14 kan cesjonaren dersom han er i god tro, vinne full rett til et omsetningsgjeldsbrev overfor en annen som mener at han eier kravet, selv om cedenten ikke hadde rett til å råde over det, såkalt ekstinksjon.

Skyldneren vil ved omsetningsgjeldsbrev imidlertid alltid ha i behold innsigelser etter gjeldsbrevloven §§ 16 og 17. Debitor cessus (skyldneren) kan alltid gjøre gjeldende at også et omsetningsgjeldsbrev er falskt eller forfalsket, underskrevet på hans vegne uten fullmakt eller ugildt på grunn av grov tvang (§ 28 i avtalelova), umyndighet eller sinnssykdom, at gjeldsbrevet er mortifisert etter mortifikasjonslove, eller at kravet er bortfalle eller endret etter reglene om deponering, at kravet er foreldet, prekludert eller gått inn i tvangsakkord.