Tilleggsbetaling

Dersom debitor ikke betaler sin forfalte gjeld i sin helhet, vil dette normalt innebære et mislighold fra dennes side. Kreditor har krav på at debitor betaler resten av gjelden, ellers vil han kunne gjennomføre en tvangsinndrivelse. Dersom oppgjøret fremstår som endelig, og feilen til at debitor har betalt for lite ligger på kreditor, vil ikke kreditor nødvendigvis kunne kreve tilleggsbetaling. Hovedregelen er dog at debitor skal betale hele sin gjeld, selv om det ved en feil eller misforståelse førte til at dette ikke ble gjort i første omgang. Det sentrale i vurderingen av om tilleggsbetaling skal skje vil være; partenes subjektive forhold, objektive feil, partenes profesjonalitet, om kreditor burde tatt et forbehold og tidsmomentet.

Tilleggsbetaling vil også omfatte pådratt gjeld som ledd i omkostninger ved inndrivelsen av kravet, slik som inkassosalær, renter mv.