Omkostninger og gebyrer

I utgangspunktet må skyldner erstatte kostnader til utenrettslig inndriving. Dette gjelder imidlertid bare i den grad de er nødvendige, jf. inkassoloven § 17.

”§ 17. Skyldnerens ansvar for kostnader ved utenrettslig inndriving Skyldneren plikter å erstatte fordringshaverens nødvendige kostnader ved utenrettslig inndriving. Dette gjelder både kostnader ved å ha engasjert en inkassator og kostnader ved å drive inn kravet selv. Kostnadene kan ikke kreves erstattet dersom skyldneren hadde innsigelser som det var rimelig grunn til å få vurdert før inndrivingen ble satt i verk. Dette gjelder selv om kostnadene påløp før innsigelsene ble satt fram, dersom ikke skyldneren burde satt dem fram tidligere. Fordringshaveren kan ikke kreve erstatning for vederlag til en inkassator dersom skyldneren har betalt innen betalingsfristen i et inkassovarsel etter § 9”.

Skyldneren plikter heller ikke å erstatte kostnadene dersom fordringshaveren, en inkassator eller andre som har bistått fordringshaveren, har opptrådt i strid med god inkassoskikk overfor skyldneren, jf. inkassoloven § 8, eller en inkassator har unnlatt å følge pålegg i forholdet til skyldnere etter § 30 tredje ledd. Erstatning for vederlag til en inkassator kan ikke kreves dersom reglene i inkassoloven §§ 9 til 11, jf. inkassoloven § 12, er overtrådt.

Både kostnader til å engasjere inkassator og kostnader til å drive kravet, kan kreves erstattet. Det gjelder ett unntak fra dette. Dersom kravet var omtvistet, slik at skyldneren hadde rimelig grunn til å få kravet vurdert, kan ikke noen inkassokostnader kreves erstattet. Det gjelder også kostnader som begynte å påløpe før innsigelsene (protest) ble satt frem. Det gjelder imidlertid normalt ikke, hvis skyldneren burde ha satt dem fram tidligere.

Det påløper heller ingen inkassokostnader dersom betalingsfristen i inkassovarselet er overholdt. Erstatningsplikten bortfaller også, dersom inkassator opptrer i strid med god inkassoskikk

Når regningen sendes til en forbruker for første gang, kan gebyrer eller annen godtgjørelse bare kreves dersom dette kunne vært krevd før forfall, jf. inkassoloven § 19. Dette gjelder imidlertid innefor grensene i inkassoloven §§ 17, 19 og 20.

Satsene for inkassokostnader er progressive, altså øker de i takt med beløpets(fordringens) størrelse. Det er fastsatt maksimalsatser for hvor mye som kan kreves erstattet med hjemmel i inkassoloven § 20. Det fremgår av inkassoforskriften §§ 2-2 og 2-3hvor mye debitor må betale i inkassosalær. Omkostningene blir i utgangspunktet regulert av inkassosatsen og størrelsen på kravet. Inkassosatsen blir fastsatt årlig av regjeringen på grunnlag av utviklingen i konsumprisindeksen. Fra 01.01.09 er den på kr 590. Gjeldende inkassosats kan du finne her:

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/jd/td-20021213-1641-0.html&emne=inkassosats*&&

Maksimalsatsene inkassobyråene kan betinge seg før fristen for betalingsoppfordringen er oversittet er:

For krav t o m kr 1 000,- 0,5 ganger inkassosatsen For krav t o m kr 2 500,- 1 ganger inkassosatsen For krav t o m kr 5 000,- 1,5 ganger inkassosatsen For krav t o m kr 10 000,- 2 ganger inkassosatsen For krav t o m kr 25 000,- 3 ganger inkassosatsen For krav t o m kr 50 000,- 4 ganger inkassosatsen For krav t o m kr 100 000,- 5 ganger inkassosatsen For krav t o m kr 250 000,- 7,5 ganger inkassosatsen For krav t o m kr 500 000,- 10 ganger inkassosatsen For krav over kr 500 000,- 12,5 ganger inkassosatsen

Maksimalsatsene for såkalte tyngre saker, hvor skyldneren har oversittet betalingsfristen etter betalingsoppfordring med mer enn 14 dager er:

For krav t o m kr 1 000,- 1 ganger inkassosatsen For krav t o m kr 2 500,- 2 ganger inkassosatsen For krav t o m kr 5 000,- 3 ganger inkassosatsen For krav t o m kr 10 000,- 4 ganger inkassosatsen For krav t o m kr 25 000,- 6 ganger inkassosatsen For krav t o m kr 50 000,- 8 ganger inkassosatsen For krav t o m kr 100 000,- 10 ganger inkassosatsen For krav t o m kr 250 000,- 15 ganger inkassosatsen For krav t o m kr 500 000,- 20 ganger inkassosatsen For krav over kr 500 000,- 25 ganger inkassosatsen

Hovedregelen er at debitor er ansvarlig for kreditoromkostninger i fase 1 og 2, jf. inkassoloven § 17 første ledd, men ansvaret er begrenset til kostnader som må anses nødvendige. I medhold av inkassoforskriften kan kreditor kreve gebyr etter de fastsatte takster for inkassovarsel, purring og annet arbeid med inndrivelsen, i stedet for erstatning for de dokumenterte kostnadene. Dersom en fordringshaver har hatt større kostnader ved å drive inn kravet selv, kan han kreve disse erstattet i stedet for det beløpet som fastsattes etter beregning av gebyr. Det er noen unntakssituasjoner hvor debitor ikke skal betale. For det første skal ikke debitor betale dersom kreditor har handlet i strid med god inkassoskikk. For det andre skal ikke skyldneren betale omkostningene dersom han hadde innsigelser som det var rimelig grunn til å få vurdert før inndrivelsen ble satt i verk, jf. inkassoloven § 17 annet ledd. For det tredje dersom debitor har betalt innen fristen i inkassoloven § 9, skal han heller ikke betale for inkassatorsalær.