Motregning ved overdragelse av enkle fordringer

/ / / Motregning ved overdragelse av enkle fordringer

Hovedregelen som gjelder når en enkel fordring overdras, er at erververen ikke får bedre rett enn avhenderen hadde, jf. gjeldsbrevloven § 25. Hvis avhenderen hadde måttet finne seg i motregning, dersom fordringen ikke hadde blitt overdratt, er det en nærliggende følge av dette at også erververen må finne seg i motregning. Retten til å benytte krav mot cedenten til motregning overfor cesjonaren representerer et unntak fra det alminnelige gjensidighetsvilkåret. Etter gjeldsbrevloven § 26 kan debitor cessus motregne overfor cesjonaren med krav på avhender, som han ble eier av før han fikk kunnskap om cesjonen «eller fekk nokon tanke om» den. Ervervet debitor cessus motkravet på et senere tidspunkt enn dette, har han aldri kunnet regne med oppgjør gjennom motregning. Videre kreves at dersom motkravet ikke var forfalt «på den tid», må det være forfalt senest samtidig med hovedkravet. I Rt. 1992 s. 504 Factoring Finans-dommen tolkes gjeldsbrevloven § 26 slik at krav som har grunnlag i mislighold av kontrakt, slik som et krav om erstatning, oppstår og forfaller ved misligholdet. Denne uttalelsen innebærer at motkravet ikke kan anses oppstått allerede ved inngåelsen av den underliggende avtalen. Så dersom motparten overdrar sitt pengekrav før han misligholder kontrakten, kan motregning ikke lenger skje, etter Høyesteretts tolkning av gjeldsbrevloven § 26. Begrensningene i gjeldsbrevloven § 26 gjelder ikke når kravene er konnekse. Dette er også forutsatt i Factoring Finans-dommen hvor førstvoterende uttalte; ”Selv om det ikke fremgår direkte av gjeldsbrevloven § 26, må det ut fra etablert rettsoppfatning legges til grunn at det gjelder særregler ved motregning ved såkalt konnekse krav, jf. også gjeldsbrevloven § 18 annet ledd.” For eksempel; B har kjøpt en moped av A. Kravet på kjøpesummen overdrar A til C. Her vil B kunne motregne overfor C med motkrav, for eksempel et erstatningskrav, som oppstår mot A dersom det er mangler ved mopeden. Dette gjelder selv om manglene ved mopeden først kommer til syne etter at B er gjort kjent med overdragelsen av hovedkravet. Et slikt motkrav er en debitorinnsigelse som reguleres av gjeldsbrevloven § 25. For C er det litt risikabelt at B har en slik absolutt motregningsrett etter gjeldsbrevloven § 25, noe som igjen kan gjøre det vanskelig for A å få solgt fordringen til en god pris. Denne risikoen kan elimineres ved at A har inntatt en ”cut off”-klausul i kjøpsavtalen med B. En slik ”cut off”-kluasul innebærer at B ikke skal kunne gjøre innsigelser gjeldende overfor C. ”Cut off”-klausuler er ikke bindende for forbrukere ved kredittkjøp eller ved ytelse av forbrukertjenester på kreditt, jf. kredittkjøpsloven § 8 a, jf. §§ 2 og 3 og 27 a. Det er bare forbrukerens konnekse krav som beskyttes av kredittkjøpsloven § 8 a, og ikke motkrav som skriver seg fra andre rettsforhold, jf. Ot.prp. nr 72 (1991-92) s. 93.