Mortifikasjon i kreditors interesse

Det følger av mortifikasjonsloven § 1 første ledd at en mortifikasjon i kreditors interesse er betinget av at det; for det første er grunn til å tro at dokumentet er ”øydelagt eller bortkome”, for det andre at kreditor ikke kan utnytte retten han etter dokumentet har ”utan å ha det for hand” og for det tredje at kreditor godtgjør at ”retten enno er til”. For det fjerde, selv om det ikke er sagt uttrykkelig i loven, må kreditor også gjøre det sannsynlig at kravet er hans. For ihendehavergjeldsbrev gjelder et femte vilkår, som går ut på at det må gjøres ”truleg at dokumentet vart øydelagt i ei serskild hending”. Alle vilkårene må være oppfylt for at mortifikasjon skal kunne skje – de er kumulative.

Hvis et innløsningspapir er forsvunnet, vil kreditor etter at dokumentet er mortifisert, kunne kreve oppgjør uten å presentere det, jf. gjeldsbrevloven § 21. Her vil da debitor måtte innfri fordringen, selv om han ikke får tilbake innløsningspapiret. Etter et gjeldsbrev er mortifisert vil altså kreditor kunne gjøre fordringen gjeldene overfor debitor uten å ha dokumentet. Kreditor kan også kreve at det utstedes et nytt dokument, siden originalen er kommet bort eller ødelagt, jf. gjeldsbrevloven § 11.

Mortifikasjonen gjelder dokumentet og ikke kravet, så ingen mister sin rett gjennom mortifikasjonsdommen i seg selv. Dersom B som er den rette eier av kravet gjør sin rett gjeldene senere enn personen A som har fått gjeldsbrevet mortifisert, beholder B sin rett tiltross for mortifikasjonsdommen. Debitor blir fri ved å betale til A som har fått dokumentet mortifisert etter å ha gjort sin rett sannsynlig overfor dommeren, hvis debitor har vært i god tro, jf. gjeldsbrevloven § 19.

Enkle gjeldsbrev kan ikke mortifiseres. Det er ikke vanlig at debitor betinger seg retten til å kun betale fordringen dersom kreditor fremviser gjeldsbrevet eller han leverer det tilbake. Kreditor kan normalt kreve betaling av debitor selv om han ikke kan finne gjeldsbrevet. Men hvis det er inntatt en klausul om at det må fremvises eller gis tilbake til debitor for at han skal betale, i det enkle gjeldsbrevet, vil det kunne mortifiseres.

Når det gjelder ihendehavergjeldsbrev (omsetningsgjeldsbrev) er mortifisering regulert av mortifikasjonsloven § 3:

”§ 3. Eit dokument som lyder på ihendehavaren, kan ikkje verta mortifisert utan det vert gjort truleg at dokumentet vart øydelagt i ei serskild hending. Ein pengesetel kan ikkje verta mortifisert. Eit kupongark, med eller utan talong, kan verta mortifisert saman med dokumentet som det høyrer til, så framt det er grunn til å tru at båe vart øydelagde eller kom bort på same tid. Eit kupongark kan ikkje verta mortifisert serskilt, utan det vert gjort truleg at arket vart øydelagt eller kom bort i ei serskild hending. Lause kupongar og talongar kan ikkje verta mortifiserte. Det same gjeld kupongark som ikkje har att minst to kupongar, og om ein kupong med talong”.