Mortifikasjon av omsetningsgjeldsbrev

Mortifikasjon av et dokument innebærer at det settes ut av kraft som dokument. Ifølge lov om mortifikasjon av skuldbrev 1959 nr. 1 § 10 gjelder ikke dokumentet lenger, men den underliggende rett forsetter å bestå. Eksempler på slike dokumenter som kan mortifiseres er omsetningsgjeldsbrev og innløsningspapirer. Behovet for mortifikasjon kan oppstå hvis et dokument som knytter beføyelser til besittelse av det blir ødelagt eller borte. Mortifikasjonen skjer ved dom, etter krav fra enten kreditor eller debitor. Dersom dommeren mener vilkårene for å mortifisere gjeldsbrevet er oppfylt, oppfordres mulige rettighetshavere gjennom avisannonser til å melde seg, jf. mortifikasjonsloven § 7.

”§ 7. Held domaren det for truleg at vilkåra for mortifikasjon ligg føre, skal han fremja mortifikasjonssak mot dei som mun ha rett etter dokumentet. Saka vert sett i gang når domaren, med grunnlag i kravsmålet frå søkjaren, skriv ut ei oppmaning til dei som mun vera rettshavarar, om å melda seg til retten innan to månader. I oppmaninga skal det stå at melder ingen seg, vert det gjeve mortifikasjonsdom. Nøgnare reglar om kva meir det skal stå i ei oppmaning, kan Kongen gjeva. Oppmaninga skal utlysast ein gong i Norsk Lysingsblad og i eit blad som er mykje lese på den kanten av landet. Utlysing i Lysingsbladet kan berre gjerast fyrste virkedag i ein månad. Meiner domaren at det er grunn for det, kan han dessutan kunngjera oppmaninga på annan måte, og likeins setja lenger frist enn lova byd. Fristen skal reknast frå den dagen lysinga stod i Lysingsbladet. Nektar domaren å fremja mortifikasjonssak, kan avgjerda klagast inn for departementet. Forvaltningslova §§ 27-33 gjeld i slike høve”.

Hvis ingen melder seg, kan dommeren avsi mortifikasjonsdom, jf. mortifikasjonsloven § 8 første ledd. Dersom noen melder seg som rettighetshaver etter gjeldsbrevet, forsetter saken som vanlig rettssak mellom rettighetshaverne eller mellom debitor og den påståtte rettighetshaveren. Mortifikasjon kan altså skje i både kreditors og debitors interesse.