Legitimasjon og rett etter omsetningsgjeldsbrev

Omsetningsgjeldsbrev har den egenskapen at cesjonaren (den som får tiltransportert omsetningsgjeldsbrevet), kan ekstingvere (vinne rett til tross for) både skyldnerens innsigelser fra det underliggende rettsforhold (eksempelvis at gjelden er betalt), så vel som en tredjemanns krav på omsetningsgjeldsbrevet (eksempelvis ved dobbeltoverdragelse), såfremt han ikke bør kjenne til det underliggende rettsforhold eller tredjemanns krav etter gjeldsbrevet.

Cesjonarens ekstinksjon av slike innsigelser forutsetter at to hovedvilkår er oppfylt: 1. Cedenten har vært legitimert og 2. Cesjonaren har vært i god tro i forhold til eventuelle innsigelser ved overdragelsen av gjeldsbrevet.

Det vil dermed alltid være et førstevilkår at cesjonaren utleder sin rett til omsetningsgjeldsbrevet fra en cedent som er legitimert til å rå over omsetningsgjeldsbrevet etter gjeldsbrevloven § 13, for at erververen (cesjonaren) kan ekstingvere innsigelser fra både en annen cesjonar (tredjemann) etter gjeldsbrevloven § 14 og fra debitor cessus etter gjeldsbrevloven § 15.

Gjeldsbrevloven § 13 kalles for det felles legitimasjonsvilkår ved såkalte ihendehavergjeldsbrev. Gjeldsbrevloven § 13 angir vilkårene for at noen skal anses som legitimert til å disponere over eller overdra et ihendehavergjeldsbrev/omsetningsgjeldsbrev. Etter gjeldsbrevloven § 13 er den som har et ihendehavergjeldsbrev ”i hende” legitimert til å råde over det. Transporterklæring på et ihendehavergjeldsbrev er ikke nødvendig. Den som til enhver tid har et ihendehavergjeldsbrev ” i hende” er således legitimert til å rå over det. Det stilles ingen andre vilkår.

”§ 13. Den som har eit omsetningsgjeldsbrev i hende, er legitimera til å rå over det med verknad som nemnt i §§ 14, 15, 18 og 19, so framt det er eit ihendehavargjeldsbrev. Det same gjeld, når han er den som etter teksten i gjeldsbrevet eller ei samanhangande rekkje av skriftlege utsegner om avhendingar til namngjeven mann eller in blanco synest vera rette innehavaren til gjeldsbrevet, eller når han med grunn kann haldast for å vera den nemnde eller for å ha rett til å rå for han”.

For andre typer omsetningsgjeldsbrev er det i tillegg nødvendig at vedkommende utpekes som rett kreditor. Dette kan følge av gjeldsbrevets opprinnelige tekst, eller av en rekke sammenhengende overdragelser (transporter), som kan være skrevet på dokumentet eller fremgå av egne dokumenter. Etter gjeldsbrevloven § 13 kan de skriftlige overdragelsene være til ”namngjeven mann” eller ”in blanco”. Det er ikke noe krav etter gjeldsbrevloven § 13 at transportene må være ekte, så hvis D har stjålet dokumentet fra C og påført det en falsk transport til seg selv, vil D være legitimert etter gjeldsbrevloven § 13.