Kreativ legitimasjon gjeldsbrevloven § 15

Gjeldsbrevloven § 15 regulerer spørsmålet om skyldnerens (debitor cessus) innsigelser mot gjeldsbrevet basert på det underliggende rettsforhold, må respekteres av den siste cesjonar som får overdratt et omsetningsgjeldsbrev til seg gjennom såkalt vindikasjon, eller om cesjonaren gjennom aktsom god tro kan se bort fra innsigelsene til skyldner og således ekstingvere rett etter gjeldsbrevets innhold. Gjeldsbrevloven § 15 kalles regelen om kreativ legitimasjon, idet det ved cesjonen (overdragelsen av omsetningsgjeldsbrevet) kan skapes en forpliktelse for debitor som ikke eksisterte før cesjonen. Ved ekstinksjon etter gjeldsbrevloven § 15 kan ikke skyldneren (debitor cessus) gjære gjeldende at han ikke skal betale på grunn av avtalerettslige viljesmangler, kontraktsrettslig mislighold eller at kravet er betalt eller motregnet annet krav. Gjeldsbrevloven § 15 lyder:

”§ 15. Avhender legitimasjonshavaren eit omsetningsgjeldsbrev til eige eller pant, og mottakaren får det i hende, kan utgjevaren ikkje gjera gjeldande at kravet er ugildt etter reglane i §§ 29-33 eller 36 i avtalelova, eller § 2 i pristiltakslova, eller at gjeldsbrevet er utgjeve utan hans vilje etter at han skreiv under det, at han ikkje har fått det vederlaget som var avtala, eller har andre motsegner frå det rettshøvet som var grunnlag for gjeldsbrevet, at kravet er betala før gjeldsbrevet vart avhendt eller at det er bortfalle eller brigda med avtale, motrekningsfråsegn eller oppseiing eller i dom. Men ei motsegn går ikkje tapt, i fall mottakaren kjenner det omstendet som ho blir bygd på, eller bør ha mistanke om det. Det same gjeld, om gjeldsbrevet har fått ei påskrift om det, som ikkje lett kunde takast bort, endå om dette sidan er gjort”.

Det følger av gjeldsbrevloven § 15 at cesjonaren kan vinne full rett mot debitor cessus, selv om cessus har holdbare innsigelser med hensyn til gjeldens eksistens og omfang. Retten cesjonaren får, er som regel den retten som fremgår av omsetningsgjeldsbrevets tekst.

De to viktigste innsigelsene debitor cessus kan ha er at gjelden er betalt helt eller delvis før cesjonen, og at debitor ikke har fått kontraktsmessig motytelse av cedenten. Andre eksempler er avtalerettslige ugyldighetsgrunner i forholdet mellom debitor og cedenten. Typiske avtalerettslige ugyldighetsgrunner er svik, tvang, avtaleloven § 33, umyndighet, falsk eller lignende. Debitor kan videre hevde at kravet er bortfalt, at dokumentet er mortifisert eller at han har deponert for kravet.