Fordringer registrert i verdipapirsentralen

Ihendehavergjeldsbrev er ikke lenger så vanlig i praksis etter at verdipapirsentralen (VPS) ble opprettet. De fleste ihendehaverobligasjoner vil derfor i dag være registrert i VPS (Verdipapirsentralen), jf. eksempelvis LB-2009-96441 (Borgarting):

”Obligasjonslånemarkedet er basert på ihendehaverobligasjoner, jf. gjeldsbrevloven § 13, jf. § 11 andre ledd nr. 1) om ihendehavergjeldsbrev. Alle obligasjonseierne er registrert i Verdipapirsentralen (VPS). Taushetsplikten etter verdipapirregisterloven § 8-1 gjelder også overfor debitor og tillitsmannen. Tillitsmannen kommuniserer med obligasjonseierne via VPS, som, basert på opplysningene i sitt register, videresender Norsk Tillitsmanns meldinger til obligasjonseierne. Utenlandske obligasjonseiere, som er ca. 80 prosent når det gjelder høyrentelån, er forøvrig ofte registrert gjennom såkalte forvaltere og underforvaltere. Selv med innsyn i VPS-registeret ville det derfor både praktisk og juridisk vært vanskelig å fastslå hvem som er den reelle eier av obligasjonene. Noen obligasjonseiere velger riktignok frivillig å identifisere seg hos tillitsmannen, men dette gjelder bare en liten/mindre andel av det totale antallet obligasjonseiere. Tillitsmannen har derfor ikke mulighet til å ta direkte kontakt med samtlige obligasjonseiere for å skaffe fram prosessfullmakter fra hver enkelt”.

For obligasjonene som er registrert i VPS gjelder regler som tilsvarer de som følger av gjeldsbrevlovens. Det er fem vilkår for at ekstinktivt godtroerverv skal kunne skje for disse fordringene også. De er tilpasset registeret på følgende måte;

1. Legitimasjonen er basert på det som er registrert i registeret. 2. Ekstinksjonsreglene kan bare påberopes av den som erverver rett ved avtale. Dette tilsvarer omsetningsvilkåret etter gjeldsbrevloven. 3. I stedet for vilkåret om overlevering, er det et vilkår om at rettighetserververen må ha fått sin rett registrert. 4. Erververen må være i aktsom god tro for å kunne ekstingvere andres rettigheter og innsigelser. 5. Avtalen må være gyldig. Dette vilkåret fremgår ikke av gjeldsbrevslovens ordlyd og heller ikke av VPS-lovens, men de reelle hensyn er her de samme som for gjeldsbrev, jf. fremstillingen om gjeldsbrevloven § 14 ovenfor.