Absolutte innsigelser etter gjeldsbrevloven §§ 16 og 17

Det er noen innsigelser debitor cessus alltid vil ha i behold, som fremgår av gjeldsbrevloven §§ 16 og 17, mens de innsigelsene som ekstingveres ved cesjon til en godtroende cesjonar fremgår av gjeldsbrevloven § 15. De innsigelsene gjeldsbrevloven § 15 gjelder, er innsigelser som debitor har mulighet til å beskytte seg mot. Debitor kan altså forhindre at konflikten oppstår. For innsigelser som ikke er nevnt i loven, må man plassere dem i den gruppen som de har nærmest tilhørlighet til.

Etter gjeldsbrevloven § 16 beholder debitor alle innsigelser som gjelder renter og annuiteter, som etter gjeldsbrevet er forfalt når cesjonen finner sted. Grunnen til det er at cesjonaren må regne med at renter og annuiteter allerede er betalt til cedenten. Det ville også være tungvint om gjeldsbrevet alltid måtte gis en påtegning ved betaling av renter og annuiteter.

”§ 16. Har skyldnaren betala rente som forfall før gjeldsbrevet vart avhendt, kann han gjera dette gjeldande mot ein mottakar i god tru. Likeins har han alle andre motsegner mot krav på rente som etter gjeldsbrevet skulde vore betala før avhendingsdagen. Same regelen gjeld faste tidvisse summar som blir betala etter gjeldsbrevet og inneheld både rente og avdrag”.

Etter gjeldsbrevloven § 17 mister debitor cessus (skyldneren) aldri retten til å gjøre de sterke ugyldighetsreglene etter avtaleloven gjeldende som innsigelser. § 17-innsigelsene i gjeldsbrevloven, gjelder innsigelser som debitor ikke kan beskytte seg mot. Debitor cessus (skyldneren) kan således alltid gjøre gjeldende at gjeldsbrevet er falskt eller forfalsket, underskrevet på hans vegne uten fullmakt eller ugildt på grunn av grov tvang (§ 28 i avtalelova), umyndighet eller sinnssykdom, at gjeldsbrevet er mortifisert etter mortifikasjonslove, eller at kravet er bortfalle eller endret etter reglene om deponering, at kravet er foreldet, prekludert eller gått inn i tvangsakkord:

”§ 17. Utgjevaren kann likeins gjera gjeldande at gjeldsbrevet er falskt eller forfalska, underskrive på hans vegner utan fullmakt eller ugildt på grunn av grov tvang (§ 28 i avtalelova), umyndigskap eller sinnssjukdom, at gjeldsbrevet er sagt maktlaust, eller at kravet er bortfalle eller brigda etter reglane om deponering, forelding, preklusjon eller tvangsakkord”.

Det gjelder visse vilkår for at debitors innsigelser skal kunne ekstingveres av cesjonaren. Disse vilkårene er de samme fem som omtalt under behandlingen av gjeldsbrevloven § 14 ovenfor. Det er dessuten tatt med en bestemmelse i gjeldsbrevloven § 15 om at en innsigelse er i behold dersom gjeldsbrevet har fått en påskrift om den ”som ikkje lett kunde takast bort, endå om dette sidan er gjort”, jf. annet ledd.

Når en innsigelse har blitt avskåret i forhold til en godtroende cesjonar, kan denne cesjonaren avhende gjeldebrevet til hvem han vil. Innsigelser som debitor cessus eventuelt måtte ha vekkes ikke til live igjen dersom gjeldsbrevet blir avhendet til en ny cesjonar, selv om han hele tiden har visst om innsigelsen.