Inndriving

For å sette i gang inkasso, må inkassator være kompetent(se avsnittet ovenfor), kravet må være forfalt og inkassovarsel må være sendt uten at det nytter(se neste avsnitt). Det må også sees på om kravet er foreldet etter foreldelsesloven §16 nr 2 bokstav a. Foreldelsen avbrytes ved at saken bringes inn for inkassoklagenemnda. Hovedkravet må bringes inn for domstolene for å avbryte foreldelsesfristen. Avbrytelse av foreldelsesfristen kan også skje dersom skyldneren uttrykkelig eller ved sin handlemåte erkjenner å skylde et beløp, enten ved løfte om betaling eller ved å betale renter.

Det er lovens forutsetning at inndrivelsesprosessen består av tre faser: 1. Inkassovarsel og betalingsfrist, jf. inkassoloven § 9 2. Utenrettslig inkasso, jf. inkassoloven § 10 3. Rettslig inkasso, jf. inkassoloven § 11