Tvisteløsning ved inkasso

I praksis må kravet bringes inn til Inkassoklagenemnda. Inkassoklagenemnda er en frivillig nemnd for tvistløsning, basert på avtale mellom Forbrukerrådet og Norske Inkassobyråers Forening. Inkassoklagenemnda behandler klager på inkassoselskaper, dersom inkassator har handlet i strid med god inkassoskikk. Inkassoklagenemnda vurderer kun om fremgangsmåten til inkassoselskapet har vært i samsvar med inkassoloven og kravet til god inkassoskikk, og vurderer ikke berettigelsen av selve pengekravet, eller om skyldner skal gis utsettelse mv. Nærmere informasjon om Inkassoklagenemnda finner du på

http://klagenemnda.inkasso.no/

Har saken først vært behandlet i Inkassoklagenemnda, kan saken gå videre til tingretten (altså uten å gå gjennom forliksrådet først). Etter inkassoloven § 23 kan ikke en inkassotvist bringes inn til behandling for de alminnelige domstolene, så lenge en tvist er til behandling i nemnda. Gjelder tvisten fordringshaverens krav på å få dekket kostnadene ved inndrivingen, kan den likevel bringes inn etter tvistelovens regler til behandling for de alminnelige domstolene sammen med hovedkravet. En tvist anses for å være til behandling fra det tidspunktet begjæringen om klagebehandling er kommet inn til nemnda. En sak som nemnda har realitetsbehandlet, kan bringes direkte inn for tingretten.