Eksigibelt gjeldsbrev

Dersom en fordring ikke blir innfridd innen forfall kan kreditor normalt få den inndrevet med hjelp av rettsapparatet. Dette skjer ved tvangsfullbyrdelse, noe som normalt krever forutgående søksmål, med mindre det foreligger et særlig tvangsgrunnlag.

Et slik særlig tvangsgrunnlag vil kunne fremgå direkte av et gjeldsbrev. Etter tvangsfullbyrdelsesloven av 1992 nr. 86 § 7-2 (a) vil et gjeldsbrev som lyder på en bestemt sum penger og som inneholder en vedtakelse av gjelden, kunne inndrives uten søksmål. Gjelden er vedtatt når den er bekreftet av to vitner gjennom påtegning på gjeldsbrevet. Dersom det ene vitnet er en dommer, lensmann, advokat el., er det nok med ett vitne jf. forskrift av 4. desember 1992 nr. 826.

Et gjeldsbrev som inneholder en slik vedtakelse, kalles for et eksigibelt gjeldsbrev. Dersom man har et eksigibelt gjeldsbrev som oppfyller vilkårene i tvangsfullbyrdelsesloven av 1992 nr. 86 § 7-2 (a), så vil man kunne inndrive gjelden uten å få dom for kravet først. Vilkårene til tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 (a) er følgende:

”(a) Gjeldsbrev som lyder på en bestemt pengesum og som inneholder vedtakelse av at gjelden kan inndrives uten søksmål. Gjeldsbrevet er også tvangsgrunnlag for renter og utenrettslige inndrivingskostnader forutsatt at gjeldsbrevet inneholder vedtakelse av at også renter og slike kostnader kan drives inn uten søksmål. Gjeldsbrevet er tvangsgrunnlag overfor utstederen når vedkommendes underskrift er bekreftet av to myndige vitner eller i samsvar med forskrift gitt av Kongen. Gjeldsbrevet er også tvangsgrunnlag overfor enhver som ved påskrift på gjeldsbrevet har påtatt seg selvskyldneransvar ved en overdragelse eller stilt seg som selvskyldnerkausjonist eller som kausjonist på forfallsvilkår som nevnt i finansavtaleloven § 71, forutsatt at påskriften inneholder vedtakelse av inndriving uten søksmål, og at vedkommendes underskrift er bekreftet som nevnt ovenfor”.

Det følger imidlertid av tvangfullbyrdelsesloven § 4-2 tredje ledd at:

”Mot et særlig tvangsgrunnlag eller et krav som er fastsatt i et særlig tvangsgrunnlag, kan det fremsettes enhver innvending som kunne ha vært satt fram under et søksmål”.

Det vil si at utstederen også mot et eksigibelt gjeldsbrev kan gjøre innsigelser gjeldende mot det underliggende rettsforhold, som at gjelden er betalt, foreldet eller at avtalen er ugyldig eller bygger på misligholdt avtale mv. For å inndrive gjeld etter et særlig tvangsgrunnlag må det likevel etter forfall sendes varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18, der skyldneren gis minst 14 dagers frist på å betale før tvangsinndriving kan settes i verk.