Reklamasjon

For å ikke miste retten til å reklamere, må kunden gi melding til arrangøren innen rimelig tid, jf. pakkereiseloven § 8-1:

”§ 8-1. Reklamasjonsplikt Vil kunden påberope seg en mangel etter at pakkereisen er påbegynt, skal han gi arrangøren eller formidleren melding om dette innen rimelig tid etter at han har oppdaget mangelen. I motsatt fall taper kunden retten til å påberope seg mangelen. Arrangøren eller formidleren kan ikke påberope seg unnlatt eller mangelfull reklamasjon hvis ikke kundens plikter etter første ledd er angitt i avtalen”.

Reklamasjonsplikten må være angitt i kundens avtale dvs. standardvilkårene, for å kunne påberopes av arrangøren som grunnlag for at det eventuelt er reklamert for sent. Hva som er innen rimelig tid vil bero på en konkret vurdering. Generelt bør kunden fremsette kravet så snart mangelen ble oppdaget, men man kan akseptere lengre opphold dersom det foreligger sykdom eller arrangøren er vanskelig å få tak i på stedet, og det er vanskelig å få kontaktet arrangøren gjennom telefon/internett på stedet.

Har arrangøren opptrådt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro, vil kunden ha sine krav i behold uavhengig av om reklamasjonen er fremsatt for sent etter pakkereiseloven §8-1.

”§ 8-2. Unntak fra reklamasjonsplikten Uansett § 8-1 kan kunden gjøre mangelen gjeldende dersom arrangøren eller formidleren har opptrådt grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro. Kunden kan uansett § 8-1 gjøre mangelen gjeldende for krav som følge av personskader”.