Reisegarantifondet

Reisegarantifondet er en privat stiftelse, som pålegger reisearrangører etter pakkereiseloven å stille økonomisk garanti etter reisegarantiforskriften av 3.01.2007 (Forskrift om reisegaranti og stiftelsen Reisegarantifondet (reisegarantiforskriften)). Garantiplikten følger av forskriftens § 4, jf. pakkereiseloven § 11-1.

Reisegaranti er en individuell garantistillelse i form av erklæring fra bank eller forsikringsselskap stilt overfor Reisegarantifondet, som alle arrangører plikter å ha, jf. pakkereiseloven § 11-1.

Reisegarantifondet sørger for i tilfeller av konkurs, for at kunden har en sikkerhet fra bank eller forsikringsselskap etter pakkereiseloven § 11-1. Kunden vil da ha sikkerhet for å få pengene tilbake fra Reisegarantifondet, i stedet for å kun ha et massekrav i arrangørens konkursbo. Dekningsområdet er angitt i pakkereiseloven § 11-3:

”§ 11-3. Reisegarantiens dekningsområde

Reisegarantien tjener som sikkerhet for tilbakebetaling av kundens vederlag hvis en reise blir avlyst og det blir åpnet konkurs eller akkord hos arrangøren, eller kunden godtgjør at kravet forgjeves er gjort gjeldende mot arrangøren. Likeledes tjener reisegarantien som sikkerhet for tilbakebetaling av kundens vederlag dersom arrangøren nekter å oppfylle avtalen på grunn av rettsstridig atferd fra en som har opptrådt på hans eller hennes vegne.

Ved reiseavbrudd tjener garantien som sikkerhet for tilbakebetaling av den del av vederlaget som svarer til ytelser som ikke er oppfylt overfor kunden. Den tjener videre som sikkerhet for utgifter til opphold og andre nødvendige utgifter før hjemreise kan skje.

Dersom transport er en del av reisen, omfattes også utgifter som er nødvendige for å bringe kunden til avreisestedet eller til et annet sted som måtte være avtalt mellom partene.

Reisegarantifondet dekker bare krav overfor arrangører som har stilt den pliktige garanti”.

Krav overfor Reisegarantifondet må fremsettes innen seks måneder etter at pakkereisen skulle ha vært avsluttet, og fremgangsmåten er nærmere angitt i pakkereiseloven § 11-4:

”§ 11-4. Fremgangsmåten ved dekning av garantien

Krav om dekning fra reisegarantien må fremsettes overfor Reisegarantifondet innen seks måneder etter at pakkereisen skulle ha vært avsluttet. Er kravet ubestridt, foretas utbetaling uten ugrunnet opphold. Bestrides kravet, kan utbetaling ikke foretas før tvisten er rettskraftig avgjort. Er det grunn til å tro at det vil bli satt frem krav som overstiger garantierklæringens beløp, kan utbetaling først finne sted når fondsstyret har fått oversikt over kravene.

Ved reiseavbrudd kan fondsstyret uten hinder av bestemmelsene i første ledd disponere garantien i den utstrekning dette finnes nødvendig for å ivareta kundenes tarv, herunder å bringe dem til avreisestedet eller til et annet sted som måtte være avtalt mellom partene.”