Opplysninger gitt i markedsføring

Opplysninger som er gitt i informasjonsmateriell som kataloger brosjyrer vil regnes som en del av avtalen, med mindre opplysningene må antas å ha vært uten betydning for kundens beslutning om å delta i pakkereisen, jf. pakkereiseloven §3-2 annet ledd.

”§ 3-2. Opplysninger i kataloger, brosjyrer og annet informasjonsmateriell Kataloger og brosjyrer som stilles til rådighet for kunden skal inneholde tydelig og forståelig informasjon om prisen samt i nødvendig utstrekning om reisemål, transporter, innkvartering, måltider, reiseplan, innreisebestemmelser, betalingsvilkår og vilkår om minste antall kunder. Opplysninger som er gitt i kataloger eller brosjyrer eller annet informasjonsmateriell som arrangøren har utarbeidet eller viser til, regnes som en del av avtalen med mindre opplysningene må antas å ha vært uten betydning for kundens beslutning om å delta i pakkereisen. Opplysningene regnes heller ikke som en del av avtalen dersom de er endret på en tydelig måte før avtaleinngåelsen. Arrangøren skal i informasjonsmateriellet gjøre oppmerksom på muligheten for at opplysningene kan bli endret før avtale inngås”.

I tillegg til rene salgsfremmende opplysninger om reisemålet, plikter arrangøren å gi spesifikke opplysninger etter pakkereiseloven § 3-2 første ledd om prisen, reisemål, transporter, innkvartering, måltider, reiseplan, innreisebestemmelser, betalingsvilkår og vilkår om minste antall kunder. Opplysninger i avtalen skal gis på en klar og forståelig måte.

I forskrift 19. april 1996 nr. 395 til pakkereiseloven § 1 er det gitt nærmere spesifikke opplysninger som må gis i forbindelse med markedsføring i brosjyrer og kataloger, der det er krav om at informasjonen skal være tydelig og forståelig for kunden:

”Kataloger og brosjyrer som stilles til rådighet for kunden, skal inneholde tydelig og forståelig informasjon om følgende forhold: a) – den totale prisen kunden skal betale innbefattet avgifter, skatter eller gebyrer for visse tjenester (lufthavn- og havneavgifter, avgifter i forbindelse med ombord- og ilandstigning, turistavgifter etc.)

b) – reiseruten og reisemålet eventuelt reisemålene

c) – hvilke typer transportmidler, samt hvilke transportselskaper som skal benyttes

d) – innkvarteringsstedets beliggenhet og vesentligste fasiliteter

e) – innkvarteringsstedets turistmessige klassifisering (standard) i henhold til regler i vedkommende vertsland, eventuelt alminnelig brukte klassifiseringsskriterier i vedkommende land eller arrangørens egen klassifisering. Dersom arrangøren benytter egen klassifisering, skal betydningen av de ulike klassifiseringsbetegnelser på en tydelig måte fremgå. Såfremt klassifiseringen er basert på klassifiseringssystem i land utenfor Norge, skal det fremgå at den kan være forskjellig fra klassifisering i andre land

f) – måltider som er inkludert i prisen

g) – generelle opplysninger om kravene til pass og visum

h) – de helsemessige innreisebetingelser vertslandet setter

i) – når og hvordan reisen skal betales, herunder det kontantbeløp eller den prosentvise del av prisen som evt. skal betales som forskudd (depositum), samt angivelse av hvordan restbeløpet skal betales

j) – om det kreves et minste antall deltakere for at den enkelte pakkereise skal finne sted og, i så fall, når kunden senest må ha fått skriftlig melding i tilfelle avlysning

k) – normale klimatiske forhold på reisemålet eventuelt reisemålene, når pakkereisen skal gjennomføres utenfor Norge

l) – at reisegaranti er stilt, jf. pakkereiseloven § 3-1 annet ledd, og hvem som har stilt slik garanti

m) – om reisegaranti er stilt overfor Reisegarantifondet i henhold til reglene i pakkereiseloven § 11-1 tredje ledd, eller om garanti er stilt etter reglene i et annet land som er part i EØS-avtalen, jf. § 11-1 fjerde ledd. De enkelte krav til opplysninger gjelder ikke dersom de åpenbart er uten betydning for den enkelte pakkereise”.

Bestemmelsene gjelder etter sin ordlyd ikke for informasjon på internett, men må antas å få anvendelse så langt de passer. I hvert fall når det er snakk om kataloger på nett som pdf mv.