Opplysninger før reisen tar til

Etter pakkereiseloven § 3-4 skal arrangøren i god tid før og senest før reisen ta til, gi kunden opplysninger om transportarrangement og forsikringsmuligheter, kontaktinfo til arrangør og dennes lokale representanter og hvordan pårørende kan komme i kontakt med arrangør og dennes lokale representanter når kunden er mindreårig.

”§ 3-4. Opplysninger som skal gis før pakkereisen tar til Arrangøren skal i god tid før pakkereisen skal ta til, gi kunden opplysninger om: 1) transportarrangement og forsikringsmuligheter, 2) på hvilken måte kunden kan komme i kontakt med arrangøren under pakkereisen, samt navn og adresse på lokale representanter som kunden kan henvende seg til dersom det skulle oppstå problemer, og 3) hvordan pårørende, dersom kunden er mindreårig, kan komme i kontakt med denne eller en lokal representant for arrangøren”.

Informasjonen kan gis også tidligere, som under markedsføring osv., men må senest være gitt i god tid før pakkereisen skal ta til. De nærmere opplysninger som skal gis etter pakkereiseloven § 3-4 er beskrevet i Ot.prp.nr.35 (1994-1995) s. 40:

“Kunden skal for det første ha opplysninger om transporten og forsikringsmulighetene. I direktivet er det presisert at informasjon om transporten skal omfatte « tidspunkt og sted for midlertidige opphold og skifte av befordringsmiddel, samt nærmere opplysninger om f.eks lugar/køye på skip eller sove- eller liggevognkupé i tog ». Utover dette bør opplysninger om transportarrangementet blant annet omfatte tidspunkt og sted for avreise og ankomst, frist for seneste fremmøte, og eventuelt tilbud om kollektiv transport til avreisestedet som er tilpasset avreisen. Arrangøren plikter imidlertid ikke å gi kunden informasjon om alternative transportmuligheter der transport ikke inngår i pakkereisen. Opplysningene om muligheten for å tegne forsikring skal etter direktivet omfatte forsikring som dekker utgiftene ved avbestilling, og til hjemtransport og annen bistand i tilfelle sykdom eller ulykke. Videre skal det gis informasjon om hvordan kunden kan komme i kontakt med arrangøren under pakkereisen, samt navn og adresse på lokale representanter som kunden kan henvende seg til i tilfelle problemer. Bestemmelsen må ses som en plikt til for det første å ha etablert en mulighet for kunden til å komme i kontakt med en representant for arrangøren, og videre til å informere kunden om denne muligheten. Det vanlige ved pakkereiser er at arrangøren på faste reisemål enten har fast kontor eller guide/reiseleder, og medfølgende guide/representant på f.eks rundreiser som kommer inn under pakkereisedefinisjonen. Bestemmelsen vil særlig ha virkning for arrangementer hvor det ikke finnes noen representant for arrangøren umiddelbart tilgjengelig. Det skal også opplyses om hvordan pårørende kan komme i kontakt med mindreårige som reiser uten følge av sine foresatte. For at arrangøren skal være forpliktet til på eget initiativ å gi slik informasjon, kreves likevel at han er gjort kjent med at kunden er mindreårig og reiser uten slikt følge. Informasjonen skal gis « i god tid ». I dette ligger at den skal gis såvidt lang tid i forveien at kunden har rikelig med tid til å tilpasse seg og treffe nødvendige foranstaltninger i denne forbindelse, så som å tegne nødvendige forsikringer og å gi adresser og telefonnumre videre til andre i familien. Hva som er « god tid » vil ellers avhenge av hvilken type opplysning det er snakk om og hva den går ut på. Nødvendige presiseringer av informasjonsplikten etter denne bestemmelsen skjer i forskrift, med hjemmel i §3-4. Bestemmelsen regulerer ikke konsekvensene av at opplysningsplikten ikke overholdes. Et eventuelt erstatningsansvar må baseres på alminnelige erstatningsrettslige prinsipper”.