Opplysninger før avtale inngås

En del informasjon som er vesentlig for at kunden skal kunne gjennomføre reisen på sikker måte, er påbudt å gi fra arrangørens side før avtalen inngås, slik som informasjon om reisevilkår, vesentlige praktiske forhold som er nødvendig for å kunne gjennomføre reisen og komme inn i landet (herunder pass, helsemessige krav, visum o.l.), jf. pakkereiseloven § 3-3.

”§ 3-3. Opplysninger som skal gis før avtale inngås Arrangøren skal før avtalen inngås gi kunden informasjon om avtalevilkårene. I tillegg skal kunden informeres om vesentlige praktiske forhold som har betydning for pakkereisen om pass, helsemessige formaliteter o.l., samt om hvilke visumkrav som gjelder for borgere fra stater som er parter i EØS-avtalen. Avtalevilkårene skal bekreftes skriftlig eller på annen klar måte. Hvis avtalen er inngått skriftlig, skal kunden ha utlevert kopi av den. For avtaler som inngås så kort tid før pakkereisen skal ta til at det ikke er mulig å overholde bestemmelsen i første ledd fullt ut, skal slik informasjon gis i den utstrekning det er praktisk mulig”.

Bestemmelsen innebærer at dersom reisearrangøren har glemt å gi informasjon om at passet for eksempel skal være gyldig 6 måneder etter reisen, kan det være grunnlag for reklamasjon. En nærmere beskrivelse av de sentrale opplysninger som etter bestemmelsen må gis kunden før avtale inngås er gitt i Ot.prp.nr.35 (1994-1995) s. 40 og 41:

“I første ledd gis det blant annet regler om avtaleinngåelsen. Kunden skal før avtale inngås være gjort kjent med alle avtalens vilkår. Disse skal dessuten bekreftes på « skriftlig eller på annen klar måte ». Med det siste tas sikte på meddelelse via f.eks fjernsyn eller annet elektronisk medium. Det sentrale er at kunden får en slags kopi av vilkårene. Der avtalen inngås skriftlig skal kunden dessuten ha kopi av selve kontrakten. Bestemmelsen oppstiller ikke krav til avtalens innhold, men i §3-4 gis departementet adgang til å gi regler om avtalens vilkår. Med hjemmel i denne bestemmelsen vil det blant annet bli gitt regler som tilfredsstiller direktivets artikkel 4.2 a) med vedlegg, se merknadene til §3-4. Første ledd pålegger videre arrangøren å gi kunden informasjon om pass, visum og helsemessige formaliteter. Hensikten med denne bestemmelsen er å hindre at kunden kjøper en pakkereise han ikke kan benytte seg av fordi han har oversett visse viktige forutsetninger. For eksempel kan det være et vilkår for å delta på en reise at kunden kan fremvise legeerklæring på at han ikke har enkelte sykdommer. Kravet til informasjon om visumkrav som gjelder for borgere fra stater som er parter i EØS-avtalen, representerer en EØS-tilpasning av direktivets krav om informasjon om krav til pass og visum for statsborgere i medlemsstatene. I dette ligger naturligvis ikke en generell plikt til å informere allmennheten om aktuelle visumkrav for borgere fra EØS-land, men at borgere fra hele dette området som slutter avtale om en pakkereise, på forhånd skal være informert om eventuelle visumkrav de møter i løpet av pakkereisen. Plikten til å gi opplysninger om pass, visum og helsemessige formaliteter, dreier seg om de krav som gjelder på det tidspunkt opplysningene gis. Det betyr at arrangøren ikke har plikt til å gi informasjon om endringer som finner sted etter at avtale er inngått. En annen sak er at det kan være i arrangørens interesse å informere også om slike endringer. Dersom en kunde f.eks ikke har nødvendig visum, kan dette føre til problemer for både kunden og arrangøren. Bestemmelsens annet ledd tar sikte på pakkereiser som bestilles så kort tid før avreise at det ikke er mulig å oppfylle kravene i første ledd fullt ut. Det kan forekomme at en pakkereise bestilles pr telefon samme dag som avreisen finner sted, og endog ved personlig oppmøte ved skranken på flyplassen umiddelbart før avreise. Når en kunde i slike tilfeller har interesse av å inngå en avtale i siste liten, vil det være liten mening i at formelle krav til informasjon skal gjøre det vanskelig eller umulig å få utferdiget de nødvendige reisedokumenter. Informasjon skal imidlertid i slike tilfeller gis i størst mulig grad og i den utstrekning det er mulig. Dersom kunden i et slikt tilfelle inngår avtale uten å ha sett avtalevilkårene, må vedkommende normalt anses å ha akseptert de samme vilkår som gjelder for de øvrige deltakere. Bestemmelsen inneholder ikke regler om konsekvensene av at den ikke overholdes. Departementet har ikke funnet det naturlig å betrakte brudd på de i bestemmelsen nevnte plikter som mangler. Når det gjelder plikten til å presentere kunden for avtalevilkårene før avtale inngås, vil overtredelse kunne få betydning for hva som skal anses avtalt. En vil her måtte holde seg til de alminnelige prinsipper om kontraktstolkning. Der arrangøren opererer med standardvilkår, vil manglende fremvisning av disse, sammen med andre omstendigheter, kunne føre til at ikke alle vilkårene anses avtalt. Dette vil igjen kunne føre til at arrangørens oppfyllelse anses mangelfull, og kunden kan gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser, jf kapittel 5 og 6.

Dersom arrangøren ikke oppfyller plikten til å gi opplysninger om pass o l, vil ikke kunden kunne gjøre mangelsbeføyelser gjeldende som følge av dette, men arrangøren kan bli erstatningsansvarlig etter alminnelige erstatningsprinsipper dersom kunden får problemer med å gjennomføre pakkereisen”.

I forskrift 19. april 1996 nr. 395 til pakkereiseloven er det angitt nærmere konkrete opplysninger som avtalen skal inneholde i § 2, og som således skal gis av arrangøren til kunden ved avtaleinngåelse:

§ 2. Opplysninger og vilkår avtalen skal inneholde, jf. pakkereiseloven § 3-5 Følgende opplysninger og vilkår skal inngå i den enkelte avtale mellom kunde og arrangør, med mindre de åpenbart er uten betydning for den aktuelle pakkereise: a) – opplysninger som omhandlet i § 1 b)

  • hvilke dokumenter som er en del av avtalen

c) – når partene er bundet av avtalen, betalingsvilkårene og konsekvensene av at betalingsfristen ikke overholdes

d) – dato, tidspunkt og sted for avreise og tilbakereise, samt dato for ankomst til og avreise fra hvert enkelt reisemål der pakkereisen omfatter flere slike e) – besøk, utflukter eller andre ytelser som er inkludert i den samlede avtalte pris for pakkereisen f) – vilkårene for prisendringer, jf. pakkereiseloven § 4-5

g) – særskilte betingelser kunden har stilt, og som reisearrangøren eller formidleren har akseptert h) – kundens reklamasjonsfrist i tilfelle manglende eller mangelfull oppfyllelse av avtalen, samt at reklamasjon skal rettes til enten arrangøren eller formidleren, jf. pakkereiseloven §§ 5-1 annet ledd, 8-1 og 8-2

i) – vilkårene for å avbestille pakkereisen, jf. pakkereiseloven §§ 4-1, 4-2 og 4-3 j)

  • navnet på og adressen til arrangøren og formidleren

k) – hvordan kunden kan komme i kontakt med Reisegarantifondet, eventuelt annen garantist/fond dersom reisegaranti er stilt i henhold til reglene i et annet land som er part i EØS-avtalen, jf. pakkereiseloven § 11-1 fjerde ledd l) – de bransjeorganisasjoner arrangør og formidler eventuelt er medlem av m) – opplysning om at pakkereisen er regulert av lov om pakkereiser med forskrifter. Alle opplysninger og vilkår skal være presentert for kunden på en klar og tydelig måte før avtalen inngås, jf. pakkereiseloven § 3-3.

Hvis det er veldig kort tid mellom bestilling og avreise, skal informasjon gis i den grad det er praktisk mulig, jf. pakkereiseloven § 3-3 annet ledd.