Før reisen er påbegynt

Dersom pakkereisen heves før den er påbegynt i samsvar med pakkereiseloven § 5-1 eller arrangøren avlyser, kan kunden kreve full tilbakebetaling. Alternativt kan kunden velge å delta på en tilsvarende reise. Dersom den nye reisen er av høyere verdi, kan kunden betale mellomlegget. Er reisen av lavere verdi, kan kunden kreve prisdifferansen betalt tilbake.

Det foreligger en mangel ved reisen, dersom det før reisen har begynt er klart at pakkereisen vil ha vesentlige mangler eller endringer etter pakkereiseloven § 4-5 er til vesentlig ulempe for kunden, jf. pakkereiseloven §5-1. Prisforhøyelse på 10 % regnes alltid som vesentlig ulempe.

”§ 5-1. Heving Kunden kan heve avtalen før pakkereisen tar til dersom det er klart at pakkereisen vil ha vesentlige mangler. Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres etter § 4-5 og endringen er til vesentlig ulempe for kunden. Prisforhøyelse på mer enn 10 pst. skal alltid anses for å være til vesentlig ulempe. Vil kunden heve avtalen, må han innen rimelig tid etter at han har mottatt underretning etter § 4-6 første ledd, informere formidleren eller arrangøren om at han vil benytte seg av sin rett”.

Kunden kan i stedet for å betale differanse ved valg av reise til høyere verdi, kreve erstatning for det tilsvarende beløpet, jf. pakkereiseloven §5-2. Erstatning kan kreves så lenge kunden har et økonomisk tap som følge av mangelen eller avlysning av pakkereise.

Erstatning kan derimot ikke kreves hvis tapet skyldes for få påmeldte og dette er opplyst om innen en avtalt frist. Erstatning er også begrenset mot hindring som ligger utenfor arrangørens kontroll, som han ikke rimeligvis kunne tatt hensyn til på avtaletidspunktet og som han ikke kunne avverge eller unngå følgene av. Sistnevnte er et snevert unntak.