Etter at reisen er påbegynt

Kunden kan kreve mangelen avhjulpet, altså at den blir forsøkt rettet på stedet, gitt at det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for arrangøren, jf. pakkereiseloven § 6-2:

Ӥ 6-2. Avhjelp av mangler, prisavslag

Er pakkereisen mangelfull, kan kunden kreve at manglene blir avhjulpet når det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for arrangøren. Tilbyr arrangøren å avhjelpe mangelen, kan kunden ikke kreve prisavslag eller heve avtalen hvis avhjelpen skjer innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for kunden. Blir mangelen ikke avhjulpet, har kunden rett til forholdsmessig prisavslag. Har kunden selv avhjulpet mangelen, settes prisavslaget til kostnadene ved avhjelpen med mindre dette fremstår som urimelig”.

Kunden skal ikke betale noe ekstra ved avhjelp fra arrangøren. Tilbys avhjelp, kan ikke kunden kreve prisavslag eller heving. Prisavslag kan derimot kreves hvis ikke avhjelp fører til en løsning. Det kan også være mangel etter pakkereisen dersom reisen blir forsinket. I forarbeidene er dette begrunnet med at en forsinkelse, som forkorter reisen, avviker fra avtalen, jf Ot.prp. nr.35 (1994-1995) side 22.

Dersom mangelen er vesentlig og formålet med reisen av den grunn er forfeilet, kan kunden heve avtalen og kreve full tilbakebetaling, etter pakkereiseloven § 6-3:

”§ 6-3. Heving på grunn av mangler

Har pakkereisen vesentlige mangler og formålet med pakkereisen av den grunn er vesentlig forfeilet, kan kunden heve avtalen og kreve tilbake de beløp som er betalt i henhold til avtalen. Hvis kunden hever avtalen i medhold av første ledd, har kunden, dersom det inngår et transportelement i pakkereisen, krav på vederlagsfri transport til avreisestedet eller til et annet sted som måtte være avtalt mellom partene”.

Hevingsvurderingen etter pakkereiseloven er i stor grad skåret over samme lest som vurderingen etter kjøpsloven, i følge pakkereiselovens forarbeider Ot.prp. nr.35 (1994-1995) side 48. Det må foretas en helhetsvurdering av om det faktisk er en vesentlig mangel som har forfeilet formålet med reisen. Vurderingen er objektiv, men dersom det er synbart for arrangøren at pakkereisen har vesentlig mangel, bør arrangøren også bære risikoen for at formålet er vesentlig forfeilet. Dersom kunden har særlige preferanser til reisen, vil dette bare kunne fremsettes som innsigelse dersom preferansene har kommet til uttrykk utad.

Erstatning kan kreves for økonomisk tap som følge av mangelen etter pakkereiseloven § 6-4:

«”§ 6-4. Erstatning som følge av mangler ved pakkereisen

Er pakkereisen mangelfull og dette fører til at kunden lider tap, kan kunden kreve erstatning av arrangøren. Dette gjelder likevel ikke hvis arrangøren godtgjør at mangelen skyldes omstendigheter som nevnt i § 5-3 nr. 2. Kunden kan, selv om han ikke har lidt noe tap, tilkjennes en godtgjørelse såfremt mangelen har voldt kunden vesentlig ulempe. I de tilfeller der arrangøren er fritatt fra erstatningsansvar etter annet ledd, skal han likevel hurtigst mulig yte kunden nødvendig bistand”.»

Erstatningen faller bort ved tilfeller som nevnt pakkereiseloven § 5-3, men arrangøren er fortsatt pliktig å yte bistand raskest mulig. Dersom erstatningstilfellet også reguleres av andre transportregler, gjelder transportrettslig lovgivning for erstatningskravet, etter pakkereiseloven § 6-5, jf. Ot.prp. nr.35 (1994-1995) side 49).

Selv om kunden ikke har hatt økonomisk tap, kan godtgjørelse tilkjennes hvis mangelen har ført til vesentlig ulempe. En slik erstatning fastsettes skjønnsmessig gjennom praksis. Ulempens karakter og graden av bebreidelse hos arrangøren tillegges vekt, se forarbeidene samme side.

Det gjelder også en tapsbegrensningsplikt for kunden. Dersom et eventuelt erstatningskrav kan reduseres ved å få hjelp fra andre, bør forbrukeren henvende seg til for eksempel en underleverandør og på den måten oppfylle tapsbegrensningsplikten etter alminnelige erstatningsrettslige regler, jf. Ot.prp. nr.35 (1994-1995) side 23.