Mangler ved pakkereisen

En pakkereise er mangelfull når den avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen og dette ikke skyldes kunden eller forhold på hans side. Avvik fra det avtalte regnes likevel ikke som mangel dersom de er av mindre betydning og er av det slag kunden må regne med kan inntreffe fra tid til annen, jf. pakkereiseloven § 6-1.

”§ 6-1. Mangler ved pakkereisen Pakkereisen er mangelfull når den avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen og dette ikke skyldes kunden eller forhold på hans side. Avvik fra det avtalte regnes likevel ikke som en mangel dersom de er av mindre betydning og er av det slag kunden må regne med kan inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som arrangøren verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over”.

Bestemmelsen gjelder mangler når pakkereisen allerede er påbegynt. I forarbeidene Ot.prp.nr.35 (1994-1995) s. 38 er det ikke gitt noen definisjoner eller eksempler på hva slags kontraktbrudd fra arrangøren som dekkes av bestemmelsen, og det ble lagt til grunn at ”det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, hvor en tar utgangspunkt i alminnelige tolkningsprinsipper”.

Ikke ethvert avvik regnes som mangel. Hvis avvikene er av mindre betydning og er slike som man må regne med fra tid til annen, regnes det ikke som mangel. Avvik i ”naturgitte forhold” som arrangøren ikke burde ha viten om eller kan råde over, regnes heller ikke som mangler, jf. Ot.prp.nr.35 (1994-1995) side 38. Værforhold er imidlertid forhold arrangøren ikke har kontroll over og det anses derfor ikke rimelig å betrakte avvik i disse forhold som mangler. Imidlertid gjelder naturligvis unntak dersom arrangøren for eksempel har garantert kunden godt vær, men ofte vil det være problematisk å fastslå om noe slikt er garantert og hva omfanget av garantien er.

I RG 2002 s.3791 var det tvist om hvorvidt det forelå muntlig avtale i tillegg til det som fulgte av bestillingsbekreftelsen. Det at en rullestolbruker ikke kan komme seg inn på hotellet uten hjelp, ble sett på som mangel. Imidlertid vektlegges det ikke i denne saken, da vedkommende har mulighet til å gå korte avstander.

I tillegg anses det ikke sannsynliggjort at det er inngått muntlig avtale i tillegg til det skriftlige. Det pekes på at kunden har selvstendig undersøkelsesplikt i forhold til bestillingsbekreftelsen med tanke på de krav vedkommende har. På områder som dette er det viktig med notoritet (bevisbarhet, etterviselighet) for å unngå tvister om hva som er avtalt.

Utgangspunktet er at erstatning kun kan ilegges skadevolder dersom skadelidte har lidt et økonomisk tap. Etter pakkereiseloven § 6-4 tredje ledd fastslås at selv om det ikke er lidt noe økonomisk tap, kan det tilkjennes godtgjørelse dersom mangelen har voldt kunden « vesentlig ulempe ».