Avtaleendringer

Med mindre det er uttrykkelig avtalt, kan ikke arrangøren endre avtalen til ugunst for kunden, jf. pakkereiseloven § 4-5.

”§ 4-5. Forbehold om endringer av avtalevilkårene Arrangøren kan ikke endre avtalevilkårene til ulempe for kunden med mindre en slik adgang fremgår uttrykkelig av avtalen. Forbehold om prisforhøyelse kan bare gjøres gjeldende hvis avtalen uttrykkelig gir mulighet for så vel prisforhøyelse som prisnedsettelse samt angir den presise beregningsmåte for slike endringer. Den avtalte pris kan ikke forhøyes de siste 20 dager før pakkereisen skal ta til etter avtalen. Den avtalte pris kan bare forhøyes som følge av endringer i: 1) transportomkostninger, herunder brennstoffpriser, 2) skatter, avgifter eller gebyrer for visse tjenesteytelser, så som lufthavns-, havne-, landings- eller startavgifter, eller 3) valutakurser som er anvendt ved beregningen av prisen for den aktuelle pakkereise”.

Forbehold om prisendring (både forhøyelse og nedsettelse) og presis beregningsmåte må inngås i avtalen. I tillegg er det bare ved lovbestemte årsaker at prisen kan forhøyes. Disse er: transportutgifter (blant annet brennstoffpriser), skatter o.l. slik som eksempelvis lufthavns-, og havneavgifter og valutakurser som er brukt ved beregning av prisen på reisen. Uansett kan ikke prisen forhøyes de siste 20 dagene før avreise.

Etter pakkereiseloven § 4-6 har arrangøren en underretningsplikt ved mangelfull oppfyllelse og endringer etter pakkereiseloven § 4-5. Dersom pakkereisen vil bli mangelfull eller arrangøren vil endre avtalevilkårene i samsvar med pakkereiseloven § 4-5, skal arrangøren snarest mulig underrette kunden om dette. Arrangøren skal samtidig opplyse kunden om reklamasjonsplikten etter pakkereiseloven § 5-1, om rettsvirkningene av at han ikke reklamerer innen fristen, samt om hvor slik reklamasjon skal rettes. Er denne opplysningsplikten forsømt, kan arrangøren ikke påberope seg for sen eller mangelfull reklamasjon etter pakkereiseloven § 5-1. Dersom pakkereisen avlyses, skal arrangøren snarest mulig underrette kunden om dette og kundens rettigheter etter pakkereiseloven § 5-2.