Force majeure

Hvis det inntreffer naturkatastrofer, farlig smittsomme sykdommer, konstateres krig eller andre lignende begivenheter, kan kunden avbestille reisen uten kostnader etter pakkereiseloven § 4-1:

”§ 4-1. Vederlagsfri avbestilling ved force majeure Kunden 1 har rett til å avbestille pakkereisen 2 dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før pakkereisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når pakkereisen skal ta til etter avtalen. Tilsvarende gjelder der begivenheter som nevnt i foregående punktum, inntreffer på reiseruten og dette innebærer en reell risiko for kunden. Ved avbestilling etter første ledd har kunden krav på å få tilbakebetalt det han har betalt for pakkereisen. Kunden har ikke rett til å avbestille etter reglene i denne bestemmelsen dersom han inngikk avtalen til tross for at han kjente eller måtte kjenne til den begivenheten som påberopes som grunnlag for avbestilling”.

Kunden har krav på å få hele beløpet tilbake. Vilkåret er at hendelsene har inntruffet 14 dager før avreise og at det er rimelig grunn til å anta at forholdene vil være de samme ved avreise. I tillegg kreves det at kunden ikke visste om begivenhetene ved avtaleinngåelse.

UDs reiseråd vil i praksis anses som retningsgivende for om det foreligger en force majeure-situasjon i området. Avbestillingsretten gjelder både reisestedet og reiseruten(så lenge det innebærer reell risiko for kunden).

En nærmere beskrivelse er gitt i Ot.prp.nr. 35 (1994-1995) s. 42:

”Første ledd første punktum gir kunden rett til avbestilling dersom det på reisemålet eller i nærheten av dette kan konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre tilsvarende begivenheter. Det er en forutsetning at det er rimelig grunn til å anta at begivenhetene vil gjøre seg gjeldende på avreisetidspunktet. Det kreves således ikke at dette kan konstateres med sikkerhet. Blant annet av denne grunn er retten til å avbestille begrenset til en periode på 14 dager før avreise. Dette utelukker ikke at det også på et tidligere tidspunkt kan avbestilles med hjemmel i denne bestemmelsen. Adgangen til avbestilling i slike tilfeller må vurderes konkret, avhengig av hvor sannsynlig det er at begivenheten fortsatt vil gjøre seg gjeldende på avreisetidspunktet. For å kunne avbestille pakkereisen etter første punktum er det tilstrekkelig at det kan konstateres f.eks krigshandlinger eller naturkatastrofer på reisemålet. Det er ikke noe vilkår at den enkelte kunde utsetter seg for fare ved å reise. Det er likevel risikobetraktninger som begrunner regelen og slike betraktninger vil kunne spille en rolle ved avgjørelsen av om det foreligger krigshandlinger eller andre begivenheter som nevnt. I enkelte tilfeller fraråder Utenriksdepartementet nordmenn å reise til risikoområder. At slik frarådning foreligger er likevel ikke noe vilkår for kundens rett til å avbestille etter denne bestemmelsen. Når det gjelder smittsomme sykdommer er det imidlertid et vilkår at disse skal innebære en viss risiko for kunden. Dette følger av at det må dreie seg om såvel « smittsomme » som « farlige » sykdommer. Både Forbrukerombudet og Forbrukerrådet har i høringsrunden foreslått at « farlige » byttes ut med « alvorlige ». Departementet mener, som også nevnt i utredningen, at ordet « farlig » er tilstrekkelig fleksibelt. Ikke enhver sykdom som den enkelte vil anse som alvorlig bør gi rett til avbestilling etter denne bestemmelsen. F eks bør i utgangspunktet ikke en influensaepidemi gi rett til vederlagsfri avbestilling. Vurderingen av hvorvidt den aktuelle sykdom er farlig, må imidlertid foretas i forhold til den enkelte kunde. En influensaepidemi kan derfor i visse tilfeller gi f.eks eldre mennesker og astmatikere” avbestillingsrett”.