Avbestilling mot vederlag

I andre tilfeller er det også mulig å avbestille, men da kan reisearrangør kreve passende avbestillingsgebyr etter pakkereiseloven § 4-2. Gebyret er ment å gjenspeile arrangørens tap som følge av avbestillingen. Gebyrets størrelse skal baseres på tidspunktet for avbestillingen og pakkereisens karakter.

Hvor nært opp mot avreise avbestillingen er gjort, vil være retningsgivende for gebyrets størrelse (lovpålagt). Begrensninger i denne retten kan forekomme, avhengig av arrangørens begrensninger overfor tredjemann, jf. pakkereiseloven § 4-2 annet ledd. Kunden skal ha opplysninger om avbestillingsvilkårene før avtaleinngåelse, jf. pakkereiseloven § 4-2 tredje ledd.

”§ 4-2. Avbestilling mot vederlag Kunden kan også utenfor de tilfeller som er nevnt i § 4-1 avbestille pakkereisen, men arrangøren kan i så fall kreve et passende avbestillingsgebyr. Gebyrets størrelse fastsettes på bakgrunn av tidspunktet for avbestillingen og pakkereisens karakter. Avbestillingsretten etter første ledd kan begrenses eller fravikes i den grad arrangørens avbestillingsrett overfor tredjemann er begrenset. Arrangøren skal meddele kunden vilkårene for avbestilling før avtalen inngås. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om avbestilling etter §§ 4-1 og 4-2. Det kan herunder gis regler om adgangen til å begrense avbestillingsretten”.

Avbestillingsadgangen mot ”passende avbestillingsgebyr” er nærmere beskrevet i Ot.prp.nr.35 (1994-1995) s. 42 og 43:

”Bestemmelsen svarer, med enkelte endringer, til utredningens § 4-1 og er omtalt i departementets alminnelige merknader under punkt 4.4. Bestemmelsen gir kunden rett til, uten noen spesiell begrunnelse, å avbestille pakkereisen. Da bestemmelsen ikke er ment som en rett for kunden til å heve avtalen uten å betale erstatning, kan arrangøren etter første ledd kreve et « passende avbestillingsgebyr ». Gebyret er ment å gjenspeile arrangørens tap som følge av avbestillingen. Gebyrets størrelse skal baseres på tidspunktet for avbestillingen og pakkereisens karakter. Som hovedregel bør arrangøren legge til grunn en gjennomsnittsberegning. Dette betyr at enkelte kunder kan måtte betale større vederlag enn det faktiske tap, mens andre vil slippe med et mindre vederlag. Ved spesielle typer pakkereiser og for mindre arrangører vil det kunne tenkes andre, mindre standardiserte beregningsmåter. Annet ledd gir adgang til å begrense eller fravike kundens avbestillingsrett « i den grad » arrangøren har en begrenset avbestillingsrett overfor tredjemann, typisk en underleverandør. Kundens avbestillingsrett må altså stå i forhold til arrangørens avbestillingsrett overfor tredjemann. I dette ligger blant annet at arrangøren ikke kan frata kunden enhver avbestillingsrett dersom hans egen avbestillingsrett kun er begrenset”.