Opplysning ved kredittkjøp

Ved kredittkjøp har både selger og kredittyter en opplysningsplikt om kredittelementene i kredittkjøpsavtalen, slik at forbruker kjenner til den reelle kostnaden ved kredittkjøpet og andre vesentlige betalingsopplysninger. Ansvaret for at opplysningene gis påhviler den som gir kreditten, men vil vanligvis bli gitt av selger, også i situasjoner hvor selger ikke er kredittyter. Typisk dersom man kjøper noe med betalingsutsettelse fra en bank eller annen kredittyter hos en elektronikkjede. Selgerens opplysningsplikt er tilsvarende kredittyters i forbrukertilfeller, jf. kredittkjøpsloven § 4, slik at kredittyter kan ikke fritas for opplysningssvikt som selgeren har begått. Dette må sees i sammenheng med ønsket i forarbeidene om å styrke forbrukervernet.

I kredittkjøpsloven § 4 annet ledd er det bestemt at kredittyters/selgers opplysningsplikt før avtale inngås, bare gjelder når det gis kreditt for mer enn 30 dager regnet fra utløpet av leveringsmåneden. Bestemmelsen gjelder således bare forbrukerkredittkjøp, og bare når det gis kreditt for mer enn 30 dager regnet fra utløpet av leveringsmåneden. Bestemmelsen gjelder således ikke ved bruk av kredittkort og annet kontokjøp, hvor kredittkjøpsloven § 5 får anvendelse i stedet.

Før avtaleinngåelse av forbrukerkredittkjøp skal forbrukeren etter kredittkjøpsloven § 4 ha opplysninger om kontantpris, kontantinnsats, kredittkostnader, kredittkjøpspris, betalingsplan, effektiv rente og avtalebestemmelser som kan påvirke den effektive renten. Følgende opplysninger skal kredittyteren eller selgeren på hans vegne skriftlig opplyse kredittkjøperen om før det blir inngått avtale om forbrukerkredittkjøp:

1) kontantprisen (eventuell kontantrabatt skal fratrekkes)

2) kontantinnsatsen

3) kredittbeløpet

4) kredittkostnadene

5) gjeldsbeløpet

6) kredittkjøpsprisen

7) kredittiden

8) den effektive rente ( de samlede kredittkostnadene uttrykt som en årlig rente av kredittbeløpet og i tilfelle under hensyn til reduksjonen av kredittbeløpet i løpet av kredittiden) og 9) avtalebestemmelser som kan påvirke den effektive renten.

Formålet med opplysningene er at kjøper skal kunne sette seg inn i den totale kostnad og betalingsbelastning kredittelementet vil medføre ved å benytte seg av kreditten for å kjøpe varen, slik at kjøperen kan vurdere om han skal benytte seg av kredittilbudet, og kan sammenligne forskjellige kredittilbud. Opplysningene skal gis skriftlig.

Såkalt faktureringskjøp der det gis typisk vederlagsfri kreditt i 30 dager, faller utenfor § 4. Det er de totale kostnadene ved kreditten som skal opplyses, og forsikringspremie omfattes også, når kjøperen etter avtalen har plikt til å holde salgsgjenstanden forsikret.