Kredittkort (kontokredittavtale)

Før avtale om kontokredittavtale for forbrukerkjøp inngås, skal forbrukeren ha opplysninger om kredittens maksimumsbeløp, årlig nominell rente-, gebyr- og andre kredittkostnader, effektiv rente, betingelser for forfall, avtalebestemmelser som påvirker renter, gebyrer og andre kostnader og betingelser for avslutning av kontokredittforholdet, jf. kredittkjøpsloven §5.

”§ 5. Opplysningsplikt ved kontokredittavtale Før det blir inngått kontokredittavtale for forbrukerkredittkjøp, skal kredittyteren skriftlig opplyse om a) kredittens eventuelle maksimumsbeløp b) den årlige nominelle rente, gebyrer og andre kredittkostnader som i alt belastes kontohaveren c) effektiv rente, beregnet etter reglene i § 6a, jf § 28, slik at det går fram hva renten blir ved ulike måter å utnytte kreditten på d) vilkårene for forfall av kjøperens ytelser etter avtalen e) de avtalebestemmelser som kan føre til forandringer i nominell eller effektiv rente, gebyrer og andre kostnader f) betingelsene for avslutning av avtaleforholdet”.

For kontokredittavtaler er det gitt særlige regler for opplysningsplikt i kredittkjøpsloven § 5 bokstav a til f. Opplysningene skal tilsvarende som for kredittkjøp etter kredittkjøpsloven § 4 gis skriftlig og forut for avtalen. Opplysningsplikten gjelder både når slik avtale inngås med forhandler/agent for kredittyter, og der avtalen er direkte med kredittyter. Bestemmelsen fastslår at kredittyteren skal opplyse om kredittens eventuelle maksimumsbeløp, samt den årlige nominelle rente, gebyrer og andre kredittkostnader som i alt belastes kontohaveren. Tilsvarende som etter kredittkjøpsloven § 4 skal det ved kontokredittavtaler (kredittkort, kjøpekort) også opplyses om effektiv rente beregnet etter reglene i kredittkjøpslovens § 6a, jf. § 28. Opplysningen skal opplyse om hva renten blir ved ulike måter å utnytte kreditten på. Videre skal det opplyses om de avtalebestemmelser som kan føre til forandringer i nominell eller effektiv rente, gebyrer og andre kostnader, og betingelsene for avslutning av avtaleforholdet. I tillegg skal kredittyteren opplyse om vilkårene for forfall av kjøperens ytelser etter avtalen.