Effektiv rente etter §6a

Effektiv rente som kredittyter skal opplyses om er de samlede kredittkostnadene uttrykt i prosent pr år av den del av kontantprisen som kjøperen får kreditt for (kreditt­ beløpet), og skal beregnes etter reglene i kredittkjøplovens § 6a, jf. § 28. Renten er standardisert i forskrift og angir prosent av den del av kontantprisen som kjøperen får kreditt for. Det tas hensyn til reduksjon ved nedbetaling. Alle kostnader forbrukeren har i forbindelse med kreditten legges til grunn for beregningen av effektiv rente. I bokstav a-f er det likevel unntatt kostnader som misligholdskostnader, kostnader ved pengetransaksjoner (bankoverføring mv), kostnader for innmelding i foreninger eller sammenslutninger som pådras i henhold til en annen avtale enn kredittavtalen, selv om disse kostnadene har innvirkning på kredittvilkårene, forsikrings- eller garantikostnader (med unntak av gjeldsforsikring på skyldneren selv) og kostnader i tillegg til kjøpesummen, som skal betales uavhengig av om det gjøres opp kontant eller ved kreditt.

Det følger av § 6a annet ledd at den effektive renten beregnes med utgangspunkt i forholdene på tidspunktet når kredittavtalen blir inngått.

De preseptoriske (ufravikelige) reglene om beregning av effektiv rente skal bidra til reell konkurranse, ved at forbrukeren får et klart mål og sammenligningsgrunnlag for de ulike kredittilbud. Bestemmelsen gjennomfører forbrukerkredittdirektivet artikkel 4 nr. 2 bokstav d, jf. 90/88/EØF artikkel 1 nr. 4

”§ 6a. Beregning av effektiv rente Beregningen av den effektive renten skal skje i samsvar med en matematisk formel som fastsettes av Kongen i forskrift. Den effektive renten uttrykkes i prosent pr år av den del av kontantprisen som kjøperen får kreditt for, og i tilfelle under hensyn til nedbetalingen av kredittbeløpet. Den effektive renten skal beregnes på grunnlag av alle kostnader som forbrukeren skal betale for kreditten. Det skal likevel ses bort fra følgende kostnader: a) misligholdskostnader b) kostnader ved pengetransaksjoner, unntatt når kjøperen ikke har rimelige valgmuligheter når det gjelder bruk av slike tjenester og slike kostnader er unormalt høye, c) kostnader for innmelding i foreninger eller sammenslutninger som pådras i henhold til en annen avtale enn kredittavtalen, selv om disse kostnadene har innvirkning på kredittvilkårene, d) forsikrings- eller garantikostnader; likevel medtas slike som i tilfelle av kjøperens død, invaliditet, sykdom eller arbeidsløshet skal sikre kredittyteren hel eller delvis tilbakebetaling av den samlede kreditt med renter og andre kostnader, og som kredittyteren forlanger som betingelse for ytelse av kreditten, e) kostnader i tillegg til kjøpesummen, som skal betales uavhengig av om det gjøres opp kontant eller ved kreditt. Den effektive renten beregnes med utgangspunkt i forholdene på tidspunktet når kredittavtalen blir inngått. Beregningen foretas ut fra at kredittavtalen løper i det avtalte tidsrom, og at kredittyteren og kjøperen oppfyller sine forpliktelser etter avtalen. For kredittavtaler som gir adgang til å endre størrelsen av kostnader som inngår i beregningen av den effektive renten, skal utgangspunktet for beregningen være at størrelsen på kostnadene ikke endres i kredittavtalens løpetid. Hvis ikke noe annet er angitt, skal ved beregningen av den effektive rente kreditten regnes å bli stilt til rådighet og tilbakebetalingen å skje på det tidligste tidspunkt dette kan skje etter avtalebestemmelsene”. .

Beregningsmåten av den effektive renten følger en matematisk formel og bestemmelsene som er angitt i forskrift 15. juli 1986 nr. 1616 til kredittkjøpsloven (kredittkjøpsforskriften) §§ 6-8.