Rett til og krav om å innfri

Forbrukeren kan betale hele gjelden når som helst, selv om de avtalte terminer ennå ikke er forfalt. Gjelden kan således gjøres opp raskere enn oppsatt nedbetalingsplan og minste nedbetalingsbeløp tilsier, og dermed spare kredittkostnader som renter mv.

”§ 11. Kjøperens rett til å betale før forfall

Kjøperen kan når som helst betale hele gjelden.

Kjøperen skal da bare betale kredittkostnadene for den kredittid som utnyttes. Er det avtalt betaling i avdrag, anses den utnyttete kredittid å løpe fram til første ordinære forfallsdag etter betaling. Kongen kan gi nærmere forskrifter om hvordan kredittkostnaden skal beregnes etter dette ledd”.

Bestemmelsen gjelder alle former for kredittkjøp, også utenfor forbrukerforhold. Dersom kredittkjøper benytter seg av retten til å innfri gjelden i sin helhet, skal kjøperen bare betale kredittkostnader som renter for den kredittid som faktisk utnyttes, jf. kredittkjøpsloven § 11 annet ledd. Den nærmere regel om beregning av kredittkostnader ved førtidig innfrielse er utfyllende gitt i forskrift 15. juli 1986 nr. 1616 til kredittkjøpsloven (kredittkjøpsforskriften) § 3:

Ӥ 3. Beregning av kredittkostnadene.

Ved betaling av hele gjelden før avtalt forfall, jf. kredittkjøpslovens §§ 11 og 12, kan kredittyteren ikke kreve dekning for kredittkostnader for den kredittiden som ikke er utnyttet, dersom kredittkostnadene etter avtalen beregnes etterskuddsvis som en prosentdel av restgjelden til enhver tid eller som et gebyr pr. ytelse. Dersom kredittkostnadene beregnes på annen måte enn nevnt i første ledd, skal kjøperen ved betaling før avtalt forfall ha et så stort fradrag i kredittkostnadene at restgjelden ved betalingstidspunktet, jf. § 4 , utgjør summen av de ubetalte terminbeløp diskontert til betalingstidspunktet (nåverdien). Ved diskonteringen legges til grunn den effektive renten for kreditten. Er stiftelseskostnadene særskilt angitt i avtalen, kan kredittyteren i tillegg til restgjelden etter annet ledd kreve den del av disse kostnadene som ikke dekkes ved beregningen etter § 4 ”.

Kredittyter kan videre ikke avregne innbetalinger på andre fordringer på kjøperen, for derigjennom å sikre seg fortsatte kredittkostnader, jf. kredittkjøpsloven § 10:

Ӥ 10. Avregning av gjeldsposter

Innbetalinger fra kjøperen til dekning av krav i forbindelse med kredittkjøp kan kredittyteren ikke isteden avregne på andre fordringer på kjøperen. Ved kontokjøp avregnes innbetalinger på kontoen mot kontoens saldo til enhver tid.

Har kjøperen ikke gitt uttrykk for eller går det ikke fram av sammenhengen hvilken fordring innbetalingen skal avregnes på, anses innbetalingen for å være foretatt på de tidligst forfalte gjeldspostene”.

Kredittyter kan på sin side kreve at forbrukeren betaler hele gjelden før forfall, dersom minst 1/10 av kredittkjøpsprisen eller minst to avdrag ikke er betalt en måned etter forfall, jf. kredittkjøpsloven § 12 første ledd bokstav a.

”§ 12. Kjøperens plikt til å betale før tiden

Kredittyteren kan kreve hele gjelden betalt før avtalt forfall dersom (a) minst 1/10 av kredittkjøpsprisen eller minst to avdrag ikke er blitt betalt en måned etter forfall,

(b) ved kontokjøp minst 1/10 av det beløp som står udekket på kontoen ikke er blitt betalt en måned etter forfall, eller

(c) det er avtalt salgspant og kjøperen utsetter pantet for vesentlig fare.

Slik forhåndsbetaling kan bare kreves når kjøperen har fått skriftlig varsel med to ukers frist til å rette på forholdet.

§ 11 annet ledd om reduksjon av kredittkostnadene ved betaling før tiden gjelder tilsvarende”.

Bestemmelsens vilkår tilsvarer de vilkår som må oppfylles etter kredittkjøpsloven § 15 for tilbakelevering av salgspant i tingen ved vanlig kredittkjøp med sikring i salgspant, og det er vilkår om at betalingsplikten etter kredittkjøpsloven § 12 utløses før salgspantet kan gjøres gjeldende.