Minste kontantinnsats

Dersom varens kontantpris overstiger 10% av grunnbeløpet etter folketrygdloven, og kreditten gis for mer enn 30 dager regnet fra utløpet av leveringsmåneden, må det for forbrukerkredittkjøp betales som kontantinnsats direkte minst 35 % av varens kontantpris, jf. forskrift 15. juli 1986 nr. 1616 til kredittkjøpsloven (kredittkjøpsforskriften) §§ 1 og 2.

Kontantinnsatsen kan ikke avgjøres ved lån som kjøperen får av selgeren eller av en annen på grunnlag av avtale med selgeren. Eventuell innbyttegjenstand etter vanlig omsetningsverdi kan nyttes til hel eller delvis dekning av kontantinnsatsen. Overtredelse av kontantinnsatskravet kan medføre straffansvar etter kredittkjøpsloven § 31, men får ikke betydning for avtalens gyldighet.

Kravet om minste kontantinnsats gjelder kun i forbrukerkredittkjøp, og det er presisert at bestemmelsene ikke gjelder for kontokjøp og heller ikke for bøker og byggesett til ferdighus.

En måte å omgå kravet på har vært avtaler om betalingsutsettelse mot et fast beløp, der kredittkostnadene ikke begynner å løpe før utsettelsesperioden er utløpt. Formelt ordnes slike avtaler gjennom avtale om kontokjøp, som er unntatt fra bestemmelsen. Ordningen aksepteres trolig siden det ikke er noen kredittkostnader utover etableringsgebyret for kontoen før utsettelsesperioden er utløpt. Det inngås da på en måte to kontoavtaler, der kontoavtalen med rentekostnader mv. først trer i kraft dersom varen ikke er betalt innen utløpsperioden.

Hjemmelen for å bestemme minste kontantinnsats i forskrift er kreditkjøpsloven § 7:

Ӥ 7. Minste kontantinnsats

For forbrukerkredittkjøp kan Kongen gi forskrifter om at minst 20 pst av varens kontantpris skal betales kontant.

Bestemmelsen i første ledd gjelder når varens kontantpris overstiger 10 pst av grunnbeløpet etter folketrygdloven og kreditten gis for mer enn 30 dager regnet fra utløpet av leveringsmåneden”.