Oversikt over enkelte reklamasjonsfrister

Eksempler på relative reklamasjonsfrister der fristen er ”innen rimelig tid” er kjøpsloven § 32 første ledd, hvor mangel skal meldes ”innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den”. Etter håndverkertjenesteloven § 22 første ledd må mangel “påropes innen rimelig tid etter at forbrukeren oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen” Etter avhendingsloven § 4-19 første ledd er fristen ”innan rimeleg tid etter å ha oppdaga eller burde ha oppdaga” avtalebruddet. Etter vegfraktl. § 40 første ledd skal krav fremsettes ”uten ugrunnet opphold”.

Ved forbrukerkjøp er fristen etter forbrukerkjøpsloven § 27 også ”innen rimelig tid”, men suppleres ved at ”Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen,” slik at forbruker alltid vil ha to måneder på seg for å reklamere etter at han faktisk oppdaget mangelen – uavhengig av om han burde oppdaget den tidligere.

Som nevnt ovenfor vil de relative reklamasjonsfriser kun gjelde, dersom kontraktsbruddet er oppdaget innenfor de absolutte reklamasjonsfrister. Etter kjøpsloven § 32 annet og tredje ledd, håndverkertjenesteloven § 22 annet ledd er den absolutte grense for å påberope seg mangel to år etter kjøpet. Og bare ett år i kommisjonsforhold etter kommisjonsloven 30. juni 1916 nr 1 § 25.

Innen kjøp er den absolutte frist for å reklamere to år etter at kjøper overtok tingen, jf. kjøpsloven § 32 annet ledd:

”Reklamerer kjøperen ikke innen to år etter den dag da han overtok tingen, kan han ikke seinere gjøre mangelen gjeldende.”.

Ved forbrukerkjøp er den absolutte frist normalt to år, men likevel hele fem år, dersom tingen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, jf. forbrukerkjøpsloven § 27.

”Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år”.

Ved avhending av fast eiendom er tilsvarende absolutte frist fem år, jf. avhendingsloven § 4-19 annet ledd

”Reklamasjon kan likevel seinast skje 5 år etter at kjøparen har overteke bruken av eigedomen, dersom ikke seljaren ved garanti eller avtale har teke på seg ansvar for lengre tid”.

Foreldelsesreglene vil i prinsippet også sette skranker for hvor lenge kreditor kan gå uten å melde kravet, men foreldelse av kontraktskrav inntrer normalt tre år etter at kreditor fikk eller burde fått vite om misligholdet, og det vil nok som regel alltid være reklamert for sent.