Nøytral og spesiell reklamasjon

Ovennevnte relative reklamasjonsfrister gjelder når man varsler om at mangel er oppdaget, og at man vil gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende. En slik vanlig reklamasjon kalles gjerne nøytral reklamasjon.

Dersom den berettigede ønsker å kreve retting, heving eller omlevering, er det i blant annet vanlige kjøpsforhold og for kjøp av fast eiendom krav om at den berettigede også inngir spesiell reklamasjon, jf. kjøpsloven § 35 første ledd og § 39 annet ledd, og avhendingsloven § 4-11 og 4-13 annet ledd. For pakkereiser er det vilkår om spesiell reklamasjon for heving pga. varslet endring fra reisearranagør, jf. pakkereiseloven § 5-1 annet ledd.

I den spesielle reklamasjonen må det spesifiseres at man krever enten retting, heving eller omlevering spesielt, for at man skal ha retting, heving eller omlevering i behold som misligholdsbeføyelser. Dersom man kun reklamerer nøytralt, men ikke følger opp med reklamasjon om at kreditor ønsker retting, heving eller omlevering, vil konsekvensen kunne bli at man kun kan kreve erstatning eller prisavslag.

Begrunnelsen for krav om spesiell reklamasjon er blant annet at debitor (den som skal levere) ut fra lojalitetshensyn bør være rettidig informert om vesentlige endringer i kontraktsforholdet, slik at debitor kan tilpasse sin øvrige drift til at kreditor ønsker retting, heving eller omlevering. Videre skal den spesielle reklamasjon gi debitor mulighet til å avverge retting, heving eller omlevering med egne motkrav om retting og omlevering av tingen som defensive beføyelser, dersom det vil være til debitors fordel. Spesiell reklamasjon er således begrunnet med et ønske om å skape forutberegnelighet for kreditor i forhold til krav som fordrer aktiv medvirkning hos debitor gjennom handling.