Kontraktsrettens videre plassering

Kontraktsretten hører videre inn under obligasjonsretten. Obligasjonsretten omfatter både kontraktsretten og pengekravsretten, og er læren om alle skyldforhold (obligatio) for debitor overfor kreditor, som har grunnlag i kontrakt. Vederlagskrav som selgerens pengekrav) behandles dels i kontraktsretten, dels i pengekravsretten. Pengekravsretten vil her behandle spørsmål som utelukkende har tilknytning til pengekravet som sådan, som eksempelvis foreldelse, inkasso, morarenter, betalingsformidling. Foreldelse kan imidlertid også skje for fordringer som ikke er på penger, men for eksempel på et lass med poteter.

I et kontraktsforhold vil det alltid være snakk om hvilke forpliktelser den ene har overfor den andre (som samtidig utgjør en rettighet for den andre). Ved kjøp av en vare vil kjøper være skyldner (debitor) for kjøpesummen overfor selger (kreditor), mens selgeren samtidig vil være skyldner (debitor) for varen overfor kjøper (kreditor).