Omsorgsplikter

Til medvirkningspliktene hører også plikten til å dra omsorg for tingen, slik at den er i kontraktsmessig stand frem til overlevering og gjennomføring av avtalen. Utgangspunktet er at den part som misligholder før levering, bærer risikoen for salgsgjenstanden, og må betale den andre partens kostnader, jf. kjøpsloven § 75. Hvis den part likevel blir sittende med varen i strid med forutsetningene, har den misligholdende part plikt til å verne varen mot ødeleggelse eller skade, selv om det foreligger kontraktsbrudd eller tvist om kontraktsbrudd.

Kjøper har en omsorgsplikt, når kjøperen vil avvise en ting som han alt har overtatt (mottatt eller hentet). Kjøperen har da normalt plikt til å dra slik omsorg for tingen som er rimelig etter forholdene, jf. regelen i kjøpsloven § 73. Kjøperen plikter bare å ta vare på tingen dersom det kan gjøres uten å betale kjøpesummen. Hva som er rimelig etter forholdene vil være avhengig av en konkret vurdering basert på en avveining av partenes interesser og omkostningene ved omsorgen.

Selgeren har en omsorgsplikt etter regelen i kjøpsloven § 72, dersom kjøperen ikke henter eller tar imot tingen i rett tid eller forhold ellers på hans side har medført at den ikke er overgitt til ham (såkalt kreditomora – mora accipiendi). Selgeren plikter da for kjøperens rekning dra slik omsorg for tingen som er rimelig etter forholdene, såframt han har tingen i sin varetekt eller for øvrig kan ta vare på den.