Medvirkning til å gjennomføre kontrakten

En avtale innebærer i tillegg til at partene leverer sin ytelse på slik måte avtalen foreskriver, også en plikt til å medvirke til at kontrakten blir gjennomført som forutsatt. Den annen part plikter også til å medvirke til gjennomføringen av avtalen ved å ta imot den andres ytelse på avtalt sted og tid. Medvirkningsplikter kalles også ofte for sideplikter, og er de plikter som partene plikter å gjennomføre i kontraktsforholdet ved siden av å levere avtalt ting eller tjeneste til avtalt tid og på avtalt måte. Særlig innenfor entrepriseretten vil det foreligge omfattende medvirkningsplikter for byggherren. Man kan holde tilbake egen ytelse ved forventet eller ved konstatert mislighold ved levering, men man kan ikke avvise kontraktsgjenstanden hvis det ikke er avtalt eller følger av lov som angrerettsloven.

Medvirkningsplikten er som prinsippet om ytelse mot ytelse et uttrykk for alminnelig lojalitetsplikt i kontraktsforhold. Når partene har gitt sine løfter om avtalen, kan ikke kreditor hindre at den som skal levere (debitor) får oppfylt i henhold til avtalen.

Ved mislighold av egne medvirkningsplikter risikerer man erstatningsansvar for merarbeid hos kontraktspartneren, jf. RG 1965 s. 390 (voldgift Oslo) s. 417:

” En har alt nevnt at en må tillegge det betydelig vekt at det på den måten på et tidlig tidspunkt oppsto mindre godt forhold mellom entreprenør og byggherre, kontakten mellom dem opphørte i vesentlig grad og forholdet synes også å ha hatt betydning for samarbeidet mellom entreprenørens og byggherrens folk på anlegget, med gnissninger, misforståelser og tildels direkte uoverensstemmelser, alt forhold som må ha hatt sin store betydning for arbeidets gang. At byggherren under disse forhold også bidro til vanskelighetene med å gjøre arbeidet mer komplisert enn forutsatt og ved å levere tegning ene sent, til dels for sent, var også særdeles uheldig”.