Hvordan man hever en avtale

Før man hever en avtale må det inngis spesiell reklamasjon. Årsaken til at det må inngis spesiell reklamasjon er lojalitetshensyn, siden heving er en misligholdsbeføyelse som rammer debitor hardt. Videre skal den spesielle reklamasjon gi debitor mulighet til å avverge et hevningskrav med omlevering. Heving og krav om retting er beføyelser som normalt krever at det reklameres særskilt i forhold til at kreditor ønsker heving eller retting overfor debitor.

Utgangspunktet for reklamasjonsfristen vil normalt være da kjøperen ble kjent eller burde vært kjent med mangelen, og dersom det er avtalt avhjelp når fristen for avhjelp er gått ut, eller det ikke lenger er rimelig å avvente avhjelp. Hvis mangelen som påberopes er forsinkelse, er det viktig å huske på at man må reklamere innen rimelig tid etter at kjøper fikk vite om leveringen, jf. kjøpsloven § 29. Dersom kjøper eller selger har angitt en bestemt frist for omlevering eller retting i forbindelse med reklamasjon, vil utløpet av selgers eller kjøpers frist normalt være utgangspunktet for beregningen av fristen for den spesielle hevingsreklamasjon.

Således må det alltid fremsette krav om heving innen rimelig tid etter at kontraktsbruddet ble oppdaget eller burde vært oppdaget, eller det er klart at det ikke blir noen avhjelp (omlevering eller retting). Begrunnelsen for særskilt reklamasjon er nærmere angitt i forarbeidene til kjøpsloven Ot.prp.nr.80 (1986-1987), side 91:

”Andre ledd inneholder en særskilt reklamasjonsregel for hevingskrav. Heving er en så vidt drastisk reaksjon at det etter departementets mening er rimelig med en særskilt reklamasjon i tillegg til den nøytrale reklamasjon etter § 32. Dette bør i prinsippet også gjelde i forbrukerkjøp. Men regelen må her brukes med en viss forsiktighet. Ikke alle forbrukerkjøpere kan ventes å kjenne kravet om særskilt reklamasjon i tillegg til reklamasjon etter § 32.1 forbrukerkjøp bør det derfor ikke stilles strenge krav for å tolke en reklamasjon etter § 32 slik at den også innebærer melding om hevingskrav”.

Har man oppdaget mangel og kun reklamert nøytralt, kan krav om heving likevel tapes dersom spesiell reklamasjon som opplyser om at kravet vil heves er fremmet, jf. Rt. 1998 s. 1510:

”Jeg finner grunn til å tilføye at uansett har ankende part i denne sak erklært hevning for sent. Den nøytrale reklamasjonsplikten er utvilsomt oppfylt, sml kjøpslovens § 32. Allerede i brevet av 30 oktober 1990 til megleren tok advokat Apalnes – på kjøperens vegne – opp garasjemangelen, og det antydes misligholdsbeføyelser som prisavslag og erstatning. Men for en så vidt inngripende misligholdsbeføyelse som hevning må det i tillegg kreves en spesiell erklæring. En hevningserklæring må fremsettes for selgeren «innen rimelig tid etter at han fikk eller burde ha fått kjennskap til mangelen», sml kjøpslovens § 39. Partene er i dag enige om at slik erklæring ikke ble fremsatt før 21 mai 1991”.

Heving må deretter uttrykkelig erklæres gjennom en hevingserklæring. Det stilles ofte krav om at en hevingserklæring må være rimelig klar av hensyn til lojalitetsplikten; eks. ”Avtalen erklæres herved hevet”. Tvetydige uttalelser som ”dette vil jeg ikke være med på lenger” osv. vil i teorien kunne oppfattes å ikke være klar nok til at det er erklært heving. Videre bør hevingserklæringen angi det vesentlige avvik som påberopes. Imidlertid vil man nok her stille lempeligere krav til klarhet for en mindre profesjonell part enn til en profesjonell erfaren part.

Når man hever en avtale, bærer den hevende part selv risikoen for at kontraktsbruddet er vesentlig nok til å heve. Dersom man hever en avtale urettmessig, begår man selv et kontraktsbrudd og risikerer således å være bundet av kontrakten, samtidig som man plikter å betale erstatning og eventuelt andre omkostninger i forbindelse med hevingskravet.

Hvis det er snakk om heving ex nunc – dvs. kun fremover i tid i løpende leveranser, kan det ofte være at man har en oppsigelsesadgang eller avbestillingsrett i avtalen.