Heving ved forventet mislighold

Dersom det før oppfylling vil være klart at avtale kommer til å bli brutt i et omfang som gir rett til heving, så kan man også heve før misligholdet inntreffer. Vilkåret for å heve på grunn av forventet mislighold, er at det må fremstå som klart at den andre part ikke makter eller ikke har til hensikt å oppfylle vesentlige deler av kontrakten.

Som ved forventet mislighold generelt, er det strenge krav til klarhet i forhold til at misligholdet må inntre. Det er ikke tilstrekkelig å kun anta eller mistenke vanskeligheter i forhold til oppfyllelse, men det må foreligge klare holdepunkter for at den annen part ikke vil kunne klare å oppfylle vesentlige deler av kontrakten. Er det kun mindre deler av kontrakten som ikke kan oppfylles, vil man normalt ikke kunne anføre antesipert mislighold.

Typisk vil det være hevningsadgang i en konkurssituasjon, hvor man da kan heve for å unngå at egne ytelser går inn i konkursboet, mens man kun eventuelt vil ha et krav på dividende tilbake for motytelsen etter avtalen.