Begrenset hevingsrett

Man kan naturligvis avtale strengere eller mildere vilkår for å heve avtalen, eller avtale direkte hevingsrett ved inntreden av visse forhold. Ved spesielle kontraktstyper hvor heving vil ramme debitor spesielt hardt, vil det kunne være en skjerpet terskel for å kunne heve. Et vanlig eksempel er tilvirknings- og spesialbestillingskontrakter, og ellers når ytelsen er spesielt tilvirket eller spesialtilpasset for kjøperen. Det vil da foreligge et skjerpet krav til vesentlighet ved tilvirkningskjøp. Normalt at formålet med kjøpet blir forfeilet, og at retting og omlevering samtidig ikke er mulig eller rimelig å vente på. S.91

Innen entreprise er det strenge krav til heving, og den misligholdende part skal normalt ha flere muligheter til å rette opp i misligholdet. I slike kontrakter løper gjerne avtalte dagbøter så lenge misligholdet fortsetter. Dersom det er klart at det vesentlig misligholdet ikke vil la seg reparere, vil man også kunne heve en entrepriseavtale, men det skal svært mye til – da konsekvensene for debitor (den som skal levere) vil være meget store. Det vil derfor være naturlig å legge vekt på mulighetene for retting eller omlevering (avhjelp), når det gjelder ting som er særskilt tilvirket eller skaffet for kjøperen, ettersom selgeren i slike kjøp ofte har en særlig interesse i at kjøperen overtar tingen. Det er derfor antatt at det ved tilvirkningskontrakter (herunder entrprise), børt stilles betydelig strengere krav enn ellers for at mangelen skal anses som vesentlig.

I en mellomstilling står såkalt skaffekjøp. Skaffekjøp er kjøp, der gjenstanden blir spesialtilpasset eller skreddersydd kjøperens ønsker. Eksempelvis en bil eller båt, som leveres med en spesialbestilt farge eller spesielt utstyr som spesialbestilt stereoanlegg osv. Selger vil her ha vansker med å selge gjenstanden videre, hvis den er altfor individuelt tilpasset kjøpers ønsker. Hvis gjenstanden er altfor spesialtilpasset, så kan det tale mot heving, siden selger vil ha problemer med å omsette gjenstanden til andre.