Tapsbegrensningsplikt

/ / / Tapsbegrensningsplikt

Den misligholdet rammer har plikt til å begrense sitt tap ved ”rimelige tiltak”. Tapsbegrensningsplikten følger av den alminnelige lojalitetsplikten. Partene plikter å innrette seg slik at man ikke unødig volder den andre tap gjennom sin handlemåte. Selv dersom det foreligger mislighold fra den ene partens side, skal kreditor forsøke å avkreve debitor for å få dekket sitt tap på en rimelig og fornuftig måte. En slik generell regel er nedfelt i kjøpsloven § 70 første ledd:

”§ 70. Plikt til å begrense tap. Lemping av ansvaret. Internasjonalt kjøp. (1) Den part som påroper kontraktbrudd fra den annens side, skal ved rimelige tiltak begrense sitt tap. Forsømmer han dette, må han selv bære den tilsvarende del av tapet”.

Fradrag i erstatningen gis dermed ikke bare for besparelser som er oppnådd, men også for besparelser som burde ha vært oppnådd. Det som er rimelig og passende tiltak for å avverge ytterligere tap på tidspunktet for kontraktsbruddet er avgjørende, og de pliktige tiltakene må være egnet med en viss sannsynlighet til å kunne redusere tapet.