Omlevering

Selger har plikt til å foreta omlevering når kjøper krever det ved såkalte genuskjøp (dvs. at gjenstanden fullt ut kan erstattes med en annen), dersom mangelen er vesentlig. Hvilke momenter som vektlegges i om mangelen er vesentlig er nevnt i forarbeidene til kjøpsloven Ot. prp. nr. 80 (1986-1987) s. 84 og 85:

”Som etter gjeldende rett er hovedvilkåret for omlevering at mangelen er vesentlig. Hvorvidt kontraktbruddet er vesentlig, må vurderes ut fra det konkrete tilfellet. Bl a må det legges vekt på mangelens faktiske betydning for kjøperen. Det er ikke avgjørende hva kjøperen selv mener om mangelens betydning. På den annen side er det den konkrete kjøperens situasjon som må vurderes. Ved denne vurderingen må det også tas hensyn til mulighetene for å få mangelen avhjulpet på annen måte enn ved omlevering, når retting kan skje før kontraktbruddet samlet sett blir av vesentlig betydning. I denne forbindelse må det kunne tas hensyn også til kjøpets karakter. Ved tilvirkingskjøp vil f eks selgeren kunne lide tap ved at han blir sittende med en mangelfull, spesialtilvirket ting som han ikke blir kvitt på annen måte. Det bør derfor i slike tilfelle tas særlig hensyn til muligheten for å rette mangelen. (Jf ellers andre punktum og merknadene nedenfor til dette.) Videre vil det ha betydning om situasjonen var slik at selgeren verken innså eller burde ha innsett at mangelen var vesentlig. Innholdet i Vesentlighetskravet er ellers tilsvarende det som følger av §25, jf merknadene til den paragrafen”.

I forbrukerkjøp er det ikke krav om at kontraktsbruddet er vesentlig, jf. forbrukerkjøpsloven § 29. I stedet er det en regel om at omleveringsplikten faller bort dersom omlevering er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Ved avgjørelsen av om kostnadene er urimelige etter første ledd annet punktum, skal det særlig legges vekt på verdien av en mangelfri ting, mangelens betydning og om andre beføyelser kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for forbrukeren. Forbruker kan også velge mellom å kreve at selgeren sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende ting (omlevering), hvis ikke gjennomføring av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader, jf. forbrukerkjøpsloven § 29.

Man kan uansett ikke kreve omlevering dersom tingen ikke med rimelighet kan erstattes av en annen. Tilsvarende ting må som hovedregel være tilgjengelig for selger. Dersom gjenstanden er en spesiegjenstand (ikke generisk) for eksempel et bestemt maleri som er unikt, så kan man aldri kreve omlevering. Kjøper kan heller ikke kreve omlevering dersom omlevering for selger er uforholdsmessig tyngende, eller selger er forhindret fra å levere (force majeure), jf. kjøpsloven § 23. Om omlevering vil være uforholdsmessig tyngende vil være en vurdering av om ulempen eller kostnaden for selgeren er såpass stor at de står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i omlevering.

Det er normalt et vilkår for omlevering at kjøper eller mottaker kan levere tilbake gjenstanden i vesentlig samme stand og mengde som han mottok den, jf. eks. kjøpsloven § 66. Selv om parten ikke er i stand til å levere tilbake mottatt ytelse i samme stand og mengde, gis det likevel normalt rett til omlevering dersom 1. årsaken er tingens egen beskaffenhet eller annet forhold som ikke beror på kjøperen, 2. tingen helt eller delvis er gått til grunne eller forringet som følge av handling som trengs for å undersøke om tingen har mangel, 3. tingen helt eller delvis er solgt videre i vanlig omsetning eller er forbrukt eller forandret av kjøperen under forutsatt bruk før han oppdaget eller burde ha oppdaget den mangel som er årsak til avvisingen.