Årsakssammenheng

Innen kontraktsretten er det naturligvis krav om at erstatningspostene for et økonomisk tap på må årsakssammenheng med kontraktsbruddet. Sagt på en annen måte må årsaken til tapet skyldes kontraktsbruddet. Vurderingen skal som i erstatningsretten normalt skje etter betingelseslæren. Betingelseslæren går ut på at man tenker seg misligholdet bort, og spør om skaden likevel ville ha skjedd. Betingelseslæren kan også formuleres slik at dersom skaden ville ha inntruffet også om den påståtte misligholdelse av avtalen tenkes borte, er misligholdet ikke årsak til skaden.

Årsakssammenheng skal vurderes etter en helhetlig vurdering av årsaksrekken som ledet frem til det økonomiske tapet (skaden), der man selv om det er mange årsaksfaktorer, spør om akkurat kontraktsbruddet er en nødvendig betingelse i hendelsesforløpet blant alle de andre årsaksfaktorene, for at skade oppstod. Dersom skaden ikke kunne ha skjedd uten kontraktsbruddet, foreligger normalt faktisk årsakssammenheng mellom skaden og kontraktsbruddet som ansvaret bygger på. Man sier gjerne da at hendelsen hadde tilstrekkelig årsaksevne til å forårsake skaden.