Nøytral og spesiell reklamasjon

Ovennevnte relative reklamasjonsfrister gjelder når man varsler om at mangel er oppdaget, og at man vil gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende. En slik vanlig reklamasjon kalles gjerne nøytral reklamasjon.

Dersom kjøper ønsker å kreve retting, heving eller omlevering, er det i kjøpsforhold krav om at kjøper også inngir spesiell reklamasjon, jf. kjøpsloven § 35 første ledd og § 39 annet ledd. I den spesielle reklamasjonen må det spesifiseres at man krever enten retting, heving eller omlevering spesielt, for at kjøper skal ha retting, heving eller omlevering i behold som misligholdsbeføyelser. Dersom kjøper kun reklamerer nøytralt, men ikke følger opp med reklamasjon om at kreditor ønsker retting, heving eller omlevering, vil konsekvensen kunne bli at kjøper kun kan kreve erstatning eller prisavslag.

Begrunnelsen for krav om spesiell reklamasjon er blant annet at selger ut fra lojalitetshensyn bør være rettidig informert om vesentlige endringer i kontraktsforholdet, slik at selger kan tilpasse sin øvrige drift til at kreditor ønsker retting, heving eller omlevering. Videre skal den spesielle reklamasjon gi selger mulighet til å avverge retting, heving eller omlevering med egne motkrav om retting og omlevering av tingen som defensive beføyelser etter kjøpsloven § 36, dersom det vil være til selgers fordel. Spesiell reklamasjon er således begrunnet med et ønske om å skape forutberegnelighet for selger i forhold til krav som fordrer aktiv medvirkning hos debitor gjennom handling.