Den absolutte frist

Samtidig vil det være absolutte frister for reklamasjon innenfor kjøp på to år, som begynner å løpe fra tingen ble overtatt. I forbrukerkjøp kan den absolutte reklamasjonsfrist være fem år, dersom tingen er ment å vare vesentlig lengre enn to år. Etter en lovendring i 2002 er den absolutte frist ved vanlig kjøp to år. Ved oversitting av en absolutt frist, er hovedregelen at mangelskravet er for gammelt og ikke kan gjøres gjeldende, uansett om mangelen har vært der siden overtakelse av kontraktsgjenstanden og man ikke har oppdaget den tidligere. Et generelt unntak er likevel dersom man gjennom avtalt garanti har påtatt seg ansvaret for lenger tid, eksempelvis at man gir ti års garanti på tingen.

Ved overtredelse av de absolutte frister, er det uten betydning om mangelen nettopp ble oppdaget. De relative frister løper således innenfor de absolutte frister, og om kravet er i behold vil således være avhengig av at det både er reklamert innenfor den absolutte frist (den absolutte yttergrense for å kunne påberope seg mangel), så vel som innenfor den relative frist (den relative frist for å reagere og si fra til den som skal levere når mangel er oppdaget).

Den absolutte frist markerer således den ytre grense for når kjøpet er blitt så gammelt at den som har levert ikke lenger har noen risiko for at tingen er mangelfull, og har mye til felles med foreldelsesreglene ved å avskjære ellers berettigede krav (preklusiv virkning). Dersom det gjøres gjeldende krav mot tidligere salgsledd, må reklamasjonen også rettes mot tidligere salgsledd innen den relative og absolutte frist, og ikke bare mot selger i det direkte salgsledd.

Den absolutte reklamasjonsfrist er to år etter overtakelse av tingen (dvs. leveringstidpsunktet/risikoens overgang) og følger av kjøpsloven § 32 annet ledd:

”Reklamerer kjøperen ikke innen to år etter den dag da han overtok tingen, kan han ikke seinere gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid”.

Den absolutte fristen i forbrukerkjøp er for vanlige varer to år, men fem år dersom varen ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lenger enn to år, jf. forbrukerkjøpsloven § 27 annet ledd. Utenfor forbrukerforhold er den absolutte frist begrenset til to år, med mindre selger ”ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid”.