Mislighold

Hvis et kjøp oppfylles riktig etter avtalen, vil det ikke foreligge mislighold av avtalen eller mangel ved kjøpsgjenstanden. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser som krav om heving, erstatning, retting, omlevering, prisavslag osv., med mindre det foreligger en mangel ved det som er levert eller annet mislighold, jf. kjøpsloven § 30.

Ӥ 30. Innledende bestemmelse.

(1) Dersom det foreligger mangel og denne ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, kan han etter §§ 31 til 40 kreve retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning samt holde kjøpesummen tilbake etter § 42. Hans rett til erstatning faller ikke bort ved at han gjør gjeldende andre krav eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.

(2) For andre feil ved selgerens oppfyllelse gjelder reglene om mangler så langt de passer”.

Tilsvarende utgangspunkt gjelder for selger når det er kjøper som misligholder – typisk ved å ikke betale kjøpesummen eller medvirke til gjennomføring av kjøpet, jf. kjøpsloven § 51:

Ӥ 51. Innledende bestemmelse.

(1) Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller sine øvrige plikter etter avtalen eller loven, og dette ikke beror på selgeren eller forhold på hans side, kan selgeren kreve oppfyllelse, heving og erstatning etter bestemmelsene i kapitlet her. Han kan også holde tilbake ytelse etter § 10 samt kreve rente etter § 71.

(2) Oppfyller ikke kjøperen sin plikt til å overta tingen, og beror dette ikke på selgeren eller forhold på hans side, gjelder isteden reglene i §§ 55, 57 (2) og 58.

(3) Selgerens rett til erstatning og rente faller ikke bort ved at han gjør gjeldende andre krav eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende”.

Mangel benyttes gjerne som begrep dersom det som leveres fra selger ikke er i samsvar med det som klart må forventes eller som klart er avtalt i et avtaleforhold. Mangel er et påvist avvik mellom det leverte og det som rimeligvis kan anses som avtalt eller klart forutsatt mellom partene. Mangler påvises gjerne under kjøpers undersøkelser ved avtaleinngåelse eller ved levering. Kjøper har en undersøkelsesplikt ved levering etter kjøpsloven § 31 til å se etter mangler, på samme måte som selger har en opplysningsplikt ved avtaleinngåelsen og senere til å opplyse om mangler han kjenner eller bør kjenne til. Både opplysningsplikten og undersøkelsesplikten hos kjøper og selger springer ut fra partenes felles lojalitetsplikt i kontraktsforhold.

I forhold til annet mislighold som ikke er mangler ved tingen eller forsinkelse, gjelder kjøpslovens regler om rett til heving, erstatning, retting, omlevering, prisavslag osv (misligholdsbeføyelser), så langt de passer etter kjøpsloven § 30 annet ledd: ”For andre feil ved selgerens oppfyllelse gjelder reglene om mangler så langt de passer”. Andre feil kan være kontraktsbrudd som ikke har tilknytning til partenes ytelser. Eksempler er mislighold gjennom brudd på medvirknings- og omsorgsplikter som normalt må forutsettes som del av avtalen.

Således vil det foreligge mangelfull oppfyllelse, dersom den annen part etter risikoens overgang ikke medvirker ved oppfyllelsen (se nærmere om kjøpers mislighold), eller unnlater å motta ytelsen som avtalt, eller unnlater å dra nødvendig omsorg for tingen, jf. f .eks. kjøpsloven § 53.

”§ 53. Rett til oppfyllelse ved å kreve medvirkning til kjøpet.

Om selgerens rett til å kreve oppfyllelse av kjøperens plikt til å medvirke til kjøpet gjelder § 23 tilsvarende”.