Kjøpers medvirkningsplikt

En avtale innebærer i tillegg til at partene leverer sin ytelse på slik måte avtalen foreskriver, også en plikt til å medvirke til at kontrakten blir gjennomført som forutsatt. Kjøper plikter også til å medvirke til gjennomføringen av avtalen ved å ta imot tingen på avtalt sted og tid. Medvirkningsplikter kalles også ofte for sideplikter, og er de plikter som partene plikter å gjennomføre i kontraktsforholdet ved siden av å levere avtalt ting eller tjeneste til avtalt tid og på avtalt måte.

Kjøperen skal normalt yte slik medvirkning som det er rimelig å vente av ham for at selgeren skal kunne oppfylle kjøpet, og overta tingen ved å hente eller motta den, jf. regelen i kjøpsloven § 50.

”§ 50. Kjøperen skal (a) yte slik medvirkning som det er rimelig å vente av ham for at selgeren skal kunne oppfylle kjøpet, og

(b) overta tingen ved å hente eller motta den”.

I forarbeidene til kjøpsloven er det sagt følgende om kjøpers generelle medvirkningsplikt i Ot.prp.nr.80 (1986-1987) s. 102 og 103:

”Kjøperen har for det første etter bokstav a en generell plikt til å medvirke til kjøpet. Det dreier seg her om medvirkning som i tid ligger forut for oppfyllelsen og som er en forutsetning for at selgeren skal kunne oppfylle sine plikter. Slik medvirkning vil ikke minst være nødvendig når det gjelder tilvirkings- og skaffekjøp. Kjøperens medvirkning vil her kunne bestå f eks i å gi spesifikasjoner eller ordne nødvendige lisenser. Ved tilvirkingskjøp kan det være avtalt at kjøperen skal skaffe noen av materialene. Skal selgeren foreta montering eller liknende etter leveringen, må kjøperen også medvirke slik at selgeren får tilgang til tingen og det stedet denne skal monteres. Plikten til å medvirke kan være nærmere beskrevet i avtalen. Men den kan også framgå indirekte av avtalens innehold eller forholdene for øvrig. Pliktens omfang er begrenset til det som er rimelig å vente av kjøperen. Det beror derfor på en konkret vurdering hvor langt medvirkningsplikten strekker seg. For det andre har kjøperen etter bokstav b plikt til å overta tingen ved å hente eller motta den. I og for seg er dette også en form for medvirkning, men den går ikke ut på gjøre det mulig for selgeren å oppfylle sine egentlige plikter, selv om kjøperens medvirkning kan være nødvendig for å få levert (sml §§ 6 og 7). Plikten dreier seg mer om å oppfylle det som kan være et av selgerens formål med å selge, nemlig å bli kvitt tingen. I de følgende paragrafer og merknadene til disse omfatter begrepet medvirkning ikke plikten til å overta tingen”.

Dersom ikke kjøper (kreditor for tingen) bidrar til å la selger (debitor for tingen), foreligger det man kaller kreditormora på kjøpers hånd. Kreditormora er mislighold ved at kjøper ikke medvirker til gjennomføringen av transaksjonen ved å ikke hente tingen eller gjøre seg utilgjengelig for levering. Å unnlate å ta imot eller hente motpartens ytelse kalles også for mora accipiendi. Forarbeidene til kjøpsloven § 72 i Ot.prp.nr.80 (1986-1987) uttaler følgende om kreditormora fra kjøpers side s. 129:

”Bestemmelsen gjelder for det første såkalt « mora accipiendi » fra kjøperens side, det vil si at kjøperen lar være å hente eller motta tingen i rett tid. Men den omfatter også de tilfelle der forhold på kjøperens side ellers har medført at tingen ikke er overgitt til ham i rett tid. Det siste kan være tilfelle f eks hvor leveringen er avhengig av at kjøpesummen betales og dette ikke skjer. Selgeren kan da holde tingen tilbake etter §10 og får samtidig omsorgsplikt etter paragrafen her. Et annet eksempel kan være at leveringen blir forsinket på grunn av at kjøperen ikke yter forutsatt medvirkning ved tilvirkingen eller transporten av tingen”.

Medvirkningsplikten er som prinsippet om ytelse mot ytelse et uttrykk for den alminnelige lojalitetsplikt i kontraktsforhold. Når partene har gitt sine løfter om avtalen, kan ikke kjøper hindre at selger får oppfylt i henhold til avtalen. Ved mislighold av egne medvirkningsplikter risikerer man erstatningsansvar for merarbeid hos kontraktspartneren, jf. RG 1965 s. 390 (voldgift Oslo) s. 417:

” En har alt nevnt at en må tillegge det betydelig vekt at det på den måten på et tidlig tidspunkt oppsto mindre godt forhold mellom entreprenør og byggherre, kontakten mellom dem opphørte i vesentlig grad og forholdet synes også å ha hatt betydning for samarbeidet mellom entreprenørens og byggherrens folk på anlegget, med gnissninger, misforståelser og tildels direkte uoverensstemmelser, alt forhold som må ha hatt sin store betydning for arbeidets gang. At byggherren under disse forhold også bidro til vanskelighetene med å gjøre arbeidet mer komplisert enn forutsatt og ved å levere tegning ene sent, til dels for sent, var også særdeles uheldig”.

Dersom kjøper avviser tingen på grunn av mangel, så gjøres det for egen risiko, slik at selgeren kan kreve erstatning dersom det ikke foreligger mangel. Hvis selger ikke får levert, fordi kjøper ikke medvirker til gjennomføringen av kontrakten (ved kreditormora), vil det ikke foreligge mislighold fra selgers side.