Forsinkelse

Forsinkelse betyr at varen ikke blir levert til avtalt tid, eller ved hentekjøp at tingen ikke er klar til avhenting på avtalt sted til avtalt tid. Det vil da foreligge en mangel ved at kontraktsgjenstanden er forsinket. Forsinkelse omfatter også uteblitt levering, slik at manglende levering vil følge kontraktsreglene for forsinkelse. Tingen vil også anses som forsinket hvis den er levert til et annet sted enn det som er avtalt.

Dersom tingen ikke blir levert eller blir levert for sent, kan kjøper normalt kreve oppfyllelse, heving og erstatning samt holde kjøpesummen tilbake, jf. kjøpsloven § 22. Så lenge varen ikke er levert, kan kjøper naturligvis ikke kreve retting eller omlevering (avhjelp). Kjøpers rett til erstatning faller ikke bort ved at han gjør gjeldende andre krav eller dersom andre krav som heving ikke kan gjøres gjeldende.

Erstatningsansvaret vil normalt foreligge dersom årsaken til forsinkelsen ligger innenfor selgers kontroll etter kontrollansvaret, jf. kjøpsloven § 27. Ansvar etter kontrollansvaret innebærer at det foreligger en hindring utenfor selgerens kontroll, som han ikke med rimelighet kunne regnet med, og som ikke kan forventes unngått/overvunnet.

Selger vil ved forsinkelse har en varslingsplikt til kjøper om forsinkelsen, slik at kjøper kan innrette seg i henhold. Dersom slik varsling ikke gis, vil kjøper normalt kunne kreve erstatning for det tap som skyldtes at han ikke ble varslet, og det vil normalt øke selgers skyld og erstatningsansvar, jf. Rt. 1970 s. 1059 (Knutelin):

”Det finnes ikke tilstrekkelige holdepunkter for å fastslå at saksøkte holdt Gullvik underrettet om de vanskeligheter som ville føre til forsinkelse, før leveringstiden allerede var ute. En slik informasjon burde Gullvik ha fått så tidlig som mulig, og det er etter rettens mening i og for seg grunn til å bebreide saksøkte at underretning ikke ble gitt straks forholdet var på det rene. Spørsmålet er imidlertid om dette ville ha åpnet muligheter for å unngå eller i hvert fall begrense tapet”.

Kjøper har også rett til å kreve kjøpet gjennomført ved forsinkelse. Kjøperens krav om oppfyllelse gjelder normalt bare ved såkalte genuskjøp, der andre gjenstander er fungible (erstattbare – en tilsvarende vare er like god som den andre), og like fullt kan erstattes av en annen vare av samme slag. Kjøper kan således ikke kreve oppfyllelse ved forsinkelse eller uteblitt levering av en bestemt gjenstand som et bestemt maleri eller en bestemt brukt gjenstand (såkalt speciekjøp).

Ved forsinkelse som er et vesentlig kontraktbrudd kan kjøperen heve kjøpet, jf. kjøpsloven § 25. Hvis rettidig levering er avgjørende for formålet med avtalen, for eksempel levering av en bursdagskake på bursdagen, så vil man normalt kunne heve avtalen, selv om forsinkelsen ellers ikke hadde vært ansett som vesentlig. Terskelen for heving kan også senkes dersom det gis en rimelig tilleggsfrist for rettidig oppfyllelse (nachfrist), eller dersom selgeren spør om kjøperen tross forsinkelsen vil motta levering, eller underretter kjøperen om at han vil levere innen en angitt tid, og oppfyllelse ikke skjer innen den tid som er angitt. Dersom kjøperen ikke svarer innen rimelig tid etter at han har fått meldingen, så kan han normalt ikke heve. Ved heving av tilvirkningskjøp (ting som skal tilvirkes særskilt for kjøperen etter hans oppgaver eller ønsker), kan kjøperen bare heve dersom forsinkelsen medfører at hans formål med kjøpet blir vesentlig forfeilet, jf. kjøpsloven § 26.